Seán KELLY : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fine Gael Party (Ierland)

Leden 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie regionale ontwikkeling
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie regionale ontwikkeling

Plaatsvervanger 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie cultuur en onderwijs
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Canada
  • 19-10-2011 / 18-01-2012 : Commissie industrie, onderzoek en energie
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie industrie, onderzoek en energie
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie cultuur en onderwijs

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake blauwe groei - Bevordering van duurzame groei in de mariene sector, de zeevaart en het toerisme in de EU  
- REGI_AD(2013)506188 -  
-
REGI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming)  
- ITRE_AD(2013)496562 -  
-
ITRE 
ADVIES over een integrale aanpak van de bescherming van persoonsgegevens in de Europese Unie  
- CULT_AD(2011)458791 -  
-
CULT 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening")  
- REGI_AD(2012)494633 -  
-
REGI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid  
- REGI_AD(2012)494608 -  
-
REGI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Creatief Europa  
- ITRE_AD(2012)483700 -  
-
ITRE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de bestrijding van prostaatkanker in de Europese Unie  
- P7_DCL(2014)0001 - Vervallen  
Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR  
Datum bekendmaking : 13-01-2014
Vervaldatum : 13-04-2014
Aantal ondertekenaars : 162 - 14-04-2014
Schriftelijke verklaring over regionale strategieën met betrekking tot duurzame energie op de eilanden van de EU  
- P7_DCL(2013)0020 - Vervallen  
Nuno TEIXEIRA , Maurice PONGA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Patrice TIROLIEN , Younous OMARJEE , François ALFONSI , Seán KELLY , Gabriel MATO , Giommaria UGGIAS  
Datum bekendmaking : 21-10-2013
Vervaldatum : 21-01-2014
Aantal ondertekenaars : 62 - 21-01-2014
Schriftelijke verklaring over het beschermen van kinderen en hun rechten op het internet (op kinderen gerichte ‘namespace’)  
- P7_DCL(2013)0014 - Vervallen  
Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria da Graça CARVALHO , Iliana IOTOVA , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER  
Datum bekendmaking : 09-09-2013
Vervaldatum : 09-12-2013
Aantal ondertekenaars : 230 - 10-12-2013

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Contact