Anna Maria CORAZZA BILDT : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Moderaterna (Zweden)

Ondervoorzitter 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie interne markt en consumentenbescherming

Leden 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Oekraïne
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Bijzondere Commissie terrorisme

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de bestrijding van mensenhandel in de externe betrekkingen van de EU  
- FEMM_AD(2016)578529 -  
-
FEMM 
ADVIES inzake de situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie  
- FEMM_AD(2015)560730 -  
-
FEMM 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Stand van het debat over de toekomst van Europa (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo) EN  
 

In the report on the state of the debate on the future of Europe, I strongly support as much as possible moving towards qualified majority voting in the Council to avoid important initiatives getting blocked there. However, I voted against the Spitzenkandidat process to elect the president of the Commission. The current process of lifting forward one candidate per political group politicises the election process for this role without a legal basis in the Treaties. The president of the Commission should be put forward by the Member States and not by political groups. Furthermore, I do not support the principle of differentiated integration, although I understand it is a political reality that we have to deal with. One way forward is to focus on what we can do better together at EU level. Promise less and deliver more on key issues.

Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake de bevoegdheid van het Parlement om politieke controle uit te oefenen op de Commissie (A8-0033/2019 - Mercedes Bresso) EN  
 

. ‒ I fully support Parliament’s power of scrutiny and oversight over the Commission’s work. However, I voted against the Spitzenkandidaten process to elect the President of the Commission. The current process of putting forward one candidate per political group is politicising the election of this role without a legal base in the Treaties. The President of the Commission should be put forward by the Member States and not by political groups.

Vaststelling van het programma Rechten en waarden (A8-0468/2018 - Bodil Valero) EN  
 

I voted in favour of the EU Rights and Values programme that will give the possibility to continue funding of projects to prevent and combat violence against women and children, to increase citizens’ participation and will facilitate civil society in promoting fundamental rights, democracy and the rule of law. In times where populists and extreme forces are growing in Europe, I am proud that the European Parliament today took a strong stand to defend civil society, fundamental rights and the rule of law. I don’t support however the increase of the budget for this programme and hope that in the future negotiations with the Council, our institutions will reach an agreement based on a more realistic budget.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties  
Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over toetreding van de EU tot het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind,  
- P8_DCL(2016)0135 - Vervallen  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Datum bekendmaking : 12-12-2016
Vervaldatum : 12-03-2017
Aantal ondertekenaars : 120 - 13-03-2017
Schriftelijke verklaring over de bestrijding van cyberpesten en de verspreiding van wraakporno  
- P8_DCL(2016)0123 - Vervallen  
Roberta METSOLA , Mairead McGUINNESS , Afzal KHAN , Eva KAILI , Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Caterina CHINNICI , Martina DLABAJOVÁ , Kostas CHRYSOGONOS , Giovanni LA VIA , Seán KELLY , Anna Maria CORAZZA BILDT  
Datum bekendmaking : 21-11-2016
Vervaldatum : 21-02-2017
Aantal ondertekenaars : 73 - 22-02-2017
Schriftelijke verklaring over de bescherming van kinderen van gedetineerde ouders  
- P8_DCL(2016)0084 - Vervallen  
Patrizia TOIA , Sergio Gaetano COFFERATI , Caterina CHINNICI , Silvia COSTA , Anna Maria CORAZZA BILDT , Luigi MORGANO , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Nathalie GRIESBECK , Marian HARKIN , Jean LAMBERT  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 276 - 13-12-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen