Jens ROHDE : 8e zittingsperiode 

Fracties 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Lid

National parties 

  • 01-07-2014 / 18-12-2015 : Venstre, Danmarks Liberale Parti (Denemarken)
  • 19-12-2015 / 01-07-2019 : Det Radikale Venstre (Denemarken)

Leden 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Plaatsvervanger 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie industrie, onderzoek en energie
  • 14-12-2016 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)
  • 19-01-2017 / 05-03-2017 : Commissie industrie, onderzoek en energie
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie vervoer en toerisme
  • 08-03-2017 / 01-07-2019 : Commissie juridische zaken

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de governance van de energie-unie, tot wijziging van Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 2009/31/EG, Verordening (EG) nr. 663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 2009/73/EG, Richtlijn 2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 2012/27/EU, Richtlijn 2013/30/EU en Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 525/2013  
- AGRI_AD(2017)604528 -  
-
AGRI 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit  
- JURI_AD(2018)625406 -  
-
JURI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen  
- TRAN_AD(2018)625564 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1092/2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's  
- JURI_AD(2018)621062 -  
-
JURI 

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen