Andrea ČEŠKOVÁ : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Občanská demokratická strana (Tsjechië)

Leden 

 • 16-07-2009 / 13-09-2009 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie begrotingscontrole
 • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Albanië, Bosnië-Herzegovina, Servië, Montenegro en Kosovo
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie begrotingscontrole
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Plaatsvervanger 

 • 21-07-2009 / 13-09-2009 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 14-09-2009 / 13-10-2009 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 14-10-2009 / 18-01-2012 : Commissie constitutionele zaken
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie constitutionele zaken

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de inspanningen van de internationale gemeenschap op het gebied van ontwikkeling en staatsopbouw in Zuid-Soedan  
- FEMM_AD(2013)516607 -  
-
FEMM 
ADVIES inzake het EU-verslag 2011 over beleidscoherentie voor ontwikkeling  
- FEMM_AD(2012)491350 -  
-
FEMM 
ADVIES over de modernisering van de Europese hogeronderwijssystemen  
- FEMM_AD(2012)480580 -  
-
FEMM 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2012  
- FEMM_AD(2013)519746 -  
-
FEMM 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen  
- FEMM_AD(2013)519762 -  
-
FEMM 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid  
- CONT_AD(2012)480659 -  
-
CONT 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen