Marije CORNELISSEN : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 31-01-2012 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Ondervoorzitter
 • 01-02-2012 / 30-06-2014 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Ondervoorzitter

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : GroenLinks (Nederland)

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Albanië, Bosnië-Herzegovina, Servië, Montenegro en Kosovo
 • 23-03-2011 / 30-06-2013 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Kroatië
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 09-10-2013 / 09-10-2013 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 02-03-2010 : Commissie buitenlandse zaken
 • 16-09-2009 / 02-03-2010 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 21-03-2012 / 30-06-2014 : Commissie buitenlandse zaken
 • 10-10-2013 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China

all-activities 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake sociale bescherming voor iedereen, ook voor zelfstandigen  
- FEMM_AD(2013)519823 -  
-
FEMM 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen om de uitoefening van de in de context van het vrije verkeer van werknemers aan werknemers verleende rechten te vergemakkelijken  
- FEMM_AD(2013)516697 -  
-
FEMM 
ADVIES inzake het Europees semester voor economische beleidscoördinatie: uitvoering van de prioriteiten voor 2013  
- FEMM_AD(2013)516662 -  
-
FEMM 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake onderhandelingen over het MFK 2014-2020: welke lessen kunnen worden getrokken en hoe moet het verder  
- EMPL_AD(2014)527870 -  
-
EMPL 
ADVIES inzake het actieplan voor een concurrerende en duurzame staalindustrie in Europa  
- EMPL_AD(2014)519687 -  
-
EMPL 
ADVIES inzake het terugkeerbeleid: samenwerking met derde landen, effectieve uitvoering van overeenkomsten en omzetting in de praktijk van de terugkeerrichtlijn  
- FEMM_AD(2013)522800 -  
-
FEMM 

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over het uitroepen van een Europees jaar voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen  
- P7_DCL(2010)0020 - Aangenomen  
Marc TARABELLA , Barbara MATERA , Marije CORNELISSEN , Ilda FIGUEIREDO , Antonyia PARVANOVA  
Datum bekendmaking : 19-04-2010
Vervaldatum : 09-09-2010
Datum van aanneming : 09-09-2010
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P7_TA(2010)0318
Aantal ondertekenaars : 402 - 09-09-2010

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen