Malika BENARAB-ATTOU : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties 

 • 14-07-2009 / 06-05-2014 : Europe Écologie (Frankrijk)
 • 07-05-2014 / 30-06-2014 : Nouvelle Donne (Frankrijk)

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie buitenlandse zaken
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

all-activities 

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1081/2006  
- CULT_AD(2012)485908 -  
-
CULT 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, die onder het gemeenschappelijk strategisch kader vallen, en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad  
- CULT_AD(2012)485907 -  
-
CULT 
ADVIES inzake de ontwikkeling van de macroregionale strategieën van de EU: huidige praktijk en vooruitzichten, vooral in het Middellandse-Zeegebied  
- CULT_AD(2012)473865 -  
-
CULT 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de bestrijding van jeugdwerkloosheid: mogelijke uitwegen  
- CULT_AD(2013)510555 -  
-
CULT 
ADVIES inzake de uitvoering van de EU-strategie voor jongeren 2010-2012  
- EMPL_AD(2013)508133 -  
-
EMPL 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen