Antonio CANCIAN : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

  • 14-07-2009 / 15-12-2013 : Il Popolo della Libertà (Italië)
  • 16-12-2013 / 30-06-2014 : Nuovo Centrodestra (Italië)

Leden 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie vervoer en toerisme
  • 16-09-2009 / 18-01-2012 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Kroatië
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie vervoer en toerisme
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland

Plaatsvervanger 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie industrie, onderzoek en energie
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Albanië, Bosnië-Herzegovina, Servië, Montenegro en Kosovo
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie industrie, onderzoek en energie

all-activities 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 219/2007 betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming voor de realisering van het Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR), voor wat de verlenging van de looptijd van de gemeenschappelijke onderneming tot 2024 betreft  
- TRAN_AD(2013)522993 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake innovatieve financiële instrumenten in de context van het volgende meerjarige financiële kader  
- ITRE_AD(2012)487786 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1639/2006/EG tot vaststelling van een kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-2013) en van Verordening (EG) nr. 680/2007 tot vaststelling van de algemene regels voor het verlenen van financiële bijstand van de Gemeenschap op het gebied van de trans-Europese netwerken voor vervoer en energie  
- TRAN_AD(2012)483491 -  
-
TRAN 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES over het voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2003/96/EG tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit  
- TRAN_AD(2011)472088 -  
-
TRAN 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de bevordering van sociale inclusie en de bestrijding van alle vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt  
- P7_DCL(2014)0009 - Vervallen  
Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER  
Datum bekendmaking : 16-01-2014
Vervaldatum : 16-04-2014
Aantal ondertekenaars : 75 - 17-04-2014

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen