Jan Philipp ALBRECHT : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 02-07-2018 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 02-07-2018 : Bündnis 90/Die Grünen (Duitsland)

Ondervoorzitter 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 23-01-2017 / 02-07-2018 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Leden 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 14-07-2014 / 02-07-2018 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 12-09-2017 / 02-07-2018 : Bijzondere Commissie terrorisme

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 14-07-2014 / 02-07-2018 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland
 • 19-01-2017 / 02-07-2018 : Commissie interne markt en consumentenbescherming

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de aanbevelingen aan de Europese Commissie over de onderhandelingen over de Overeenkomst betreffende de handel in diensten (TiSA)  
- LIBE_AD(2015)567479 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake de aanbevelingen aan de Commissie voor de onderhandelingen over het transatlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP)  
- LIBE_AD(2015)546558 -  
-
LIBE 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake Enisa, het agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging, tot intrekking van Verordening (EU) nr. 526/2013, en inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie ("de cyberbeveiligingsverordening")  
- IMCO_AD(2018)616831 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake een Europese strategie betreffende coöperatieve slimme vervoerssystemen  
- LIBE_AD(2018)612195 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt  
- LIBE_AD(2017)604830 -  
-
LIBE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Verklaringen betreffende de aanwezigheid van leden, als gevolg van een uitnodiging, op door derden georganiseerde evenementen