José BOVÉ : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europe Écologie (Frankrijk)

Ondervoorzitter 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Leden 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 16-09-2009 / 01-07-2012 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 16-06-2010 / 30-06-2014 : Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Bijzondere commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een duurzame Europese Unie na 2013
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie internationale handel
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie internationale handel
 • 27-06-2012 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van de voordelen die voortvloeien uit het gebruik ervan in de Unie  
- AGRI_AD(2013)507964 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik, gevoegd bij het Verdrag inzake biologische diversiteit  
- AGRI_AD(2013)507962 -  
-
AGRI 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende preventie en beheer van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten  
- INTA_AD(2014)524661 -  
-
INTA 
ADVIES over EU-landbouw en internationale handel  
- INTA_AD(2010)450854 -  
-
INTA 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de exploratie van olie en gas uit leisteen  
- P7_DCL(2011)0032 - Vervallen  
Philippe JUVIN , José BOVÉ , Edite ESTRELA , Corinne LEPAGE , Anna ROSBACH  
Datum bekendmaking : 06-06-2011
Vervaldatum : 06-10-2011
Aantal ondertekenaars : 91 - 06-10-2011
Schriftelijke verklaring over de verbetering van maatregelen voor ongevalpreventie en van milieuaansprakelijkheidsvoorzieningen in de winningsindustrieën  
- P7_DCL(2010)0100 - Vervallen  
Daciana Octavia SÂRBU , János ÁDER , José BOVÉ , Chris DAVIES , Csaba Sándor TABAJDI  
Datum bekendmaking : 13-12-2010
Vervaldatum : 24-03-2011
Aantal ondertekenaars : 99 - 24-03-2011
Schriftelijke verklaring over de billijke verdeling van landbouwsubsidies over nieuwe en oude lidstaten  
- P7_DCL(2010)0097 - Vervallen  
Mariya GABRIEL , José BOVÉ , Rareș-Lucian NICULESCU , Dimitar STOYANOV , Janusz WOJCIECHOWSKI  
Datum bekendmaking : 13-12-2010
Vervaldatum : 24-03-2011
Aantal ondertekenaars : 145 - 24-03-2011

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen