Wim van de CAMP : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christen Democratisch Appèl (Nederland)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie vervoer en toerisme
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie vervoer en toerisme

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie internationale handel
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie begrotingscontrole
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie internationale handel
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie begrotingscontrole

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van tachografen  
- A8-0205/2018 -  
-
TRAN 

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma  
- TRAN_AD(2018)625320 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie  
- INTA_AD(2018)612212 -  
-
INTA 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van verordening (EU) nr. 182/2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren  
- INTA_AD(2017)610686 -  
-
INTA 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het tussentijds verslag over het MFK 2021-2027 – het standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord  
- TRAN_AD(2018)625460 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake procedures en praktijken met betrekking tot de hoorzittingen met de commissarissen, conclusies over de procedure van 2014  
- TRAN_AD(2015)549387 -  
-
TRAN 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over het tegengaan van gesjoemel met kilometerstanden op de markt voor tweedehandsauto's  
- P8_DCL(2016)0030 - Vervallen  
Tomáš ZDECHOVSKÝ , Patricija ŠULIN , Nicola CAPUTO , Jussi HALLA-AHO , Lefteris CHRISTOFOROU , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Wim van de CAMP , Jiří MAŠTÁLKA , Indrek TARAND  
Datum bekendmaking : 11-04-2016
Vervaldatum : 11-07-2016
Aantal ondertekenaars : 147 - 12-07-2016
Schriftelijke verklaring over het streefcijfer inzake ernstige verwondingen bij verkeersongevallen  
- P8_DCL(2016)0004 - Vervallen  
Olga SEHNALOVÁ , Lucy ANDERSON , Wim van de CAMP , Ismail ERTUG , Karima DELLI , Maria GRAPINI , Theresa GRIFFIN , Dieter-Lebrecht KOCH , Kateřina KONEČNÁ , Gesine MEISSNER , Monika SMOLKOVÁ , Dubravka ŠUICA , Patricija ŠULIN , Claudia ȚAPARDEL  
Datum bekendmaking : 18-01-2016
Vervaldatum : 18-04-2016
Aantal ondertekenaars : 275 - 19-04-2016
Schriftelijke verklaring over de vernieuwing van de aanbevelingen van 2001 van de Commissie over de maximaal toegestane alcoholconcentratie in het bloed bij bestuurders van motorvoertuigen  
- P8_DCL(2015)0041 - Vervallen  
Patricija ŠULIN , Dubravka ŠUICA , Siegfried MUREŞAN , Martina DLABAJOVÁ , Nicola CAPUTO , Wim van de CAMP , Esther de LANGE , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nuno MELO , Claudia ȚAPARDEL , Fabio Massimo CASTALDO , Petri SARVAMAA , Eduard KUKAN , Csaba SÓGOR  
Datum bekendmaking : 07-09-2015
Vervaldatum : 07-12-2015
Aantal ondertekenaars : 64 - 08-12-2015

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen