Raffaele BALDASSARRE : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 06-02-2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid
 • 07-02-2014 / 30-06-2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid van het bureau

National parties 

 • 14-07-2009 / 05-12-2013 : Il Popolo della Libertà (Italië)
 • 06-12-2013 / 30-06-2014 : Forza Italia (Italië)

Ondervoorzitter 

 • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Commissie juridische zaken
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie juridische zaken

Leden 

 • 16-07-2009 / 13-09-2009 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Albanië, Bosnië-Herzegovina, Servië, Montenegro en Kosovo
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Commissie juridische zaken

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 13-09-2009 : Commissie juridische zaken
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 25-11-2009 / 18-01-2012 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie interne markt en consumentenbescherming

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de toepassing van Richtlijn 2005/29/EG ("Richtlijn oneerlijke handelspraktijken")  
- JURI_AD(2013)521684 -  
-
JURI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over toegang van goederen en diensten uit derde landen tot de interne aanbestedingsmarkt van de Unie en procedures tot ondersteuning van onderhandelingen over toegang van goederen en diensten uit de Unie tot de aanbestedingsmarkten van derde landen  
- JURI_AD(2013)510571 -  
-
JURI 
ADVIES inzake misleidende reclamepraktijken  
- JURI_AD(2013)514684 -  
-
JURI 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020  
- IMCO_AD(2012)488019 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en voor kleine en middelgrote ondernemingen (2014 - 2020)  
- IMCO_AD(2012)488046 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR consumenten)  
- JURI_AD(2012)486223 -  
-
JURI 

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen