Rosa ESTARÀS FERRAGUT : Home 

Lid 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Plaatsvervanger 

Commissie ontwikkelingssamenwerking 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Laatste activiteiten 

Contact