Elena BĂSESCU : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partidul Democrat-Liberal (Roemenië)

Ondervoorzitter 

 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie verzoekschriften

Leden 

 • 16-07-2009 / 10-11-2009 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël
 • 07-10-2009 / 18-01-2012 : Commissie verzoekschriften
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Commissie verzoekschriften
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Armenië, EU-Azerbeidzjan en EU-Georgië
 • 12-03-2012 / 30-06-2014 : Commissie economische en monetaire zaken

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie buitenlandse zaken
 • 16-09-2009 / 19-01-2010 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 20-01-2010 / 30-06-2014 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Moldavië
 • 12-05-2010 / 18-01-2012 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 19-01-2012 / 11-03-2012 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie buitenlandse zaken

all-activities 

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken  
- ECON_AD(2012)475906 -  
-
ECON 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het veronderstelde vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen in Europese landen door de CIA: follow-up bij het verslag van de Commissie TDIP van het EP  
- AFET_AD(2012)487735 -  
-
AFET 
ADVIES inzake het 27ste jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2009)  
- PETI_AD(2011)462635 -  
-
PETI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over betere vroegtijdige diagnose van hart- en vaatziekten bij vrouwen  
- P7_DCL(2014)0003 - Vervallen  
Danuta JAZŁOWIECKA , Roberta ANGELILLI , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Ria OOMEN-RUIJTEN , Jean LAMBERT , Edit BAUER , Kinga GÖNCZ , Elena BĂSESCU , Christa KLASS , Licia RONZULLI , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Datum bekendmaking : 13-01-2014
Vervaldatum : 13-04-2014
Aantal ondertekenaars : 151 - 14-04-2014
Schriftelijke verklaring over de bescherming van dolfijnen in de Zwarte Zee  
- P7_DCL(2012)0023 - Vervallen  
Elena BĂSESCU , Chris DAVIES , Andrey KOVATCHEV , Isabella LÖVIN , Kristian VIGENIN  
Datum bekendmaking : 02-07-2012
Vervaldatum : 08-11-2012
Aantal ondertekenaars : 193 - 26-10-2012

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen