Licia RONZULLI : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid van het bureau

National parties 

 • 14-07-2009 / 05-12-2013 : Il Popolo della Libertà (Italië)
 • 06-12-2013 / 30-06-2014 : Forza Italia (Italië)

Ondervoorzitter 

 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 28-09-2009 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Subcommissie mensenrechten
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen
 • 29-09-2009 / 26-06-2011 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 27-06-2011 / 18-01-2012 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Subcommissie mensenrechten
 • 01-10-2013 / 30-06-2014 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het Actieplan e-gezondheidszorg 2012-2020 – Innovatieve gezondheidszorg voor de 21e eeuw  
- FEMM_AD(2013)516618 -  
-
FEMM 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening [...] betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (IMI)  
- EMPL_AD(2012)489564 -  
-
EMPL 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gunning van concessieopdrachten  
- EMPL_AD(2012)486119 -  
-
EMPL 
ADVIES over de erkenning en bevordering van grensoverschrijdend vrijwilligerswerk in de EU  
- EMPL_AD(2012)478721 -  
-
EMPL 
ADVIES inzake vrouwen in onzekere dienstverbanden  
- EMPL_AD(2010)439838 -  
-
EMPL 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over betere vroegtijdige diagnose van hart- en vaatziekten bij vrouwen  
- P7_DCL(2014)0003 - Vervallen  
Danuta JAZŁOWIECKA , Roberta ANGELILLI , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Ria OOMEN-RUIJTEN , Jean LAMBERT , Edit BAUER , Kinga GÖNCZ , Elena BĂSESCU , Christa KLASS , Licia RONZULLI , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Datum bekendmaking : 13-01-2014
Vervaldatum : 13-04-2014
Aantal ondertekenaars : 151 - 14-04-2014
Schriftelijke verklaring over de geruisloze uitroeiing van de neushoorns in zuidelijk Afrika  
- P7_DCL(2010)0074 - Vervallen  
Aldo PATRICIELLO , Alfredo PALLONE , Gabriele ALBERTINI , Barbara MATERA , Licia RONZULLI  
Datum bekendmaking : 06-10-2010
Vervaldatum : 20-01-2011
Aantal ondertekenaars : 92 - 20-01-2011

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen