Norica NICOLAI : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid
 • 07-07-2014 / 04-11-2014 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Lid
 • 05-11-2014 / 31-01-2017 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Ondervoorzitter
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Ondervoorzitter

National parties 

 • 01-07-2014 / 11-10-2015 : Partidul Naţional Liberal (Roemenië)
 • 12-10-2015 / 20-06-2016 : Independent (Roemenië)
 • 21-06-2016 / 01-07-2019 : ALDE Romania (Roemenië)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie visserij
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Moldavië
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie visserij

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Commissie buitenlandse zaken
 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Commissie begrotingscontrole
 • 07-07-2014 / 12-10-2015 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
 • 13-10-2015 / 18-01-2017 : Commissie buitenlandse zaken
 • 13-10-2015 / 18-01-2017 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 13-10-2015 / 18-01-2017 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 13-10-2015 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie buitenlandse zaken
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcommissie veiligheid en defensie

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake een EU-strategie voor de Adriatische en de Ionische regio  
- PECH_AD(2015)552090 -  
-
PECH 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad  
- REGI_AD(2018)628643 -  
-
REGI 
ADVIES inzake versnelling van de innovatie op het gebied van schone energie  
- REGI_AD(2017)610699 -  
-
REGI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Beperkte interpellaties 
Beperkte interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 130 bis, bijlage III van het Reglement

Uitgebreide interpellaties 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Grensoverschrijdende vorderingen tot restitutie van in oorlogen en gewapende conflicten buitgemaakte kunstwerken en cultuurgoederen (A8-0465/2018 - Pavel Svoboda) RO  
 

Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că problema operelor de artă și a bunurilor furate pe perioada conflictelor armate și a războaielor reprezintă un subiect important pentru foarte mulți cetățeni europeni care așteaptă din partea Uniunii Europene susținere legislativă în ceea ce privește rezolvarea proceselor în care se află. Aspectul transnațional și internațional al acestor cereri și procese de recuperare și restituire reprezintă un impediment în concluzionarea acestora într-un timp rezonabil. Având în vedere angajamentele Uniunii Europene și ale statelor membre la nivel internațional în susținerea demersurilor de găsire și recuperare a bunurilor și operelor de artă furate în timpul conflictelor armate și al războaielor, doresc să subliniez importanța pe care o are implicarea tuturor instituțiilor naționale și europene vizate.

Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) RO  
 

Am votat împotriva acestui raport deoarece consider că atât propunerea Comisiei Europene, cât și amendamentele adoptate de către Parlamentul European încalcă Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, introduc măsuri arbitrare și politice de stopare a fondurilor europene pentru statele membre și pedepsesc cetățenii europeni pentru deciziile politice luate de către guverne. Țin să subliniez că aspectele privind sistemul judiciar și organizarea acestuia țin de subsidiaritate, iar prin adoptarea acestui raport se încalcă în mod direct Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și principiile acestuia. Faptul că nu există o listă clară a criteriilor de evaluare în funcție de care se vor lua aceste decizii va duce, cu siguranță, la măsuri subiective și arbitrare. În ceea ce privește evaluatorii, faptul că această analiză va fi făcută doar de către Comisia Europeană, instituție cu o conducere politică, și nu de către un număr de experți imparțiali reprezintă un alt semnal că această inițiativă se dorește a fi una pur politică. Desigur, înțeleg nevoia Comisiei de a redistribui fondurile europene după bunul plac și de a găsi soluții după retragerea Marii Britanii din UE, dar cred că acest proiect va duce la mult mai multă dezbinare și va spori neîncrederea în instituțiile UE.

Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (A8-0415/2018 - Barbara Kappel) RO  
 

Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că opiniile exprimate de către raportor sunt extrem de relevante în ceea ce privește raportul anual al activităților financiare ale BEI. Subliniez faptul că Banca Europeană de Investiții trebuie să continue să investească în IMM-uri, să sprijine sectoarele economice care nu s-au recuperat complet după criza financiară și să continue să susțină investițiile și proiectele din zonele defavorizate ale Uniunii Europene. Acest raport reliefează atât aspectele pozitive ale activității financiare a BEI, cât și acele aspecte ce trebuie îmbunătățite în perioada următoare, ceea ce va ajuta la o funcționare din ce în ce mai bună a BEI și va încuraja direcționarea fondurilor către proiectele și sectoarele financiare critice pentru dezvoltarea economică a statelor membre și a Uniunii Europene.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over het internationaal in kaart brengen van drijvende vuilnisbelten  
- P8_DCL(2016)0093 - Vervallen  
Alain CADEC , Angélique DELAHAYE , Ricardo SERRÃO SANTOS , Simona BONAFÈ , Marco AFFRONTE , Norica NICOLAI , Linnéa ENGSTRÖM , Remo SERNAGIOTTO , Werner KUHN , Liadh NÍ RIADA  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 86 - 13-12-2016
Schriftelijke verklaring over kinderen die worden achtergelaten in hun land van oorsprong door ouders die in het buitenland werken  
- P8_DCL(2016)0086 - Vervallen  
Victor NEGRESCU , Viorica DĂNCILĂ , Cătălin Sorin IVAN , Daciana Octavia SÂRBU , Ivan JAKOVČIĆ , Filiz HYUSMENOVA , Norica NICOLAI , Sergei STANISHEV , Patricija ŠULIN , Inés AYALA SENDER  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 59 - 13-12-2016
Schriftelijke verklaring over de toegankelijkheid van huisvesting voor kwetsbare gemeenschappen  
- P8_DCL(2016)0074 - Vervallen  
Damian DRĂGHICI , Norica NICOLAI , Daciana Octavia SÂRBU , Sirpa PIETIKÄINEN , Cătălin Sorin IVAN , Benedek JÁVOR , Ilhan KYUCHYUK , Stefan ECK , Terry REINTKE , Nedzhmi ALI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Mircea DIACONU , Marc TARABELLA , Filiz HYUSMENOVA , Nicola CAPUTO  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 91 - 13-12-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen