Ioan ENCIU : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partidul Social Democrat (Roemenië)

Leden 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie industrie, onderzoek en energie
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Canada
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
  • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen

Plaatsvervanger 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur
  • 21-02-2012 / 30-06-2014 : Commissie industrie, onderzoek en energie

all-activities 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de rol van het cohesiebeleid van de EU en de actoren ervan bij de uitvoering van het nieuwe Europese energiebeleid  
- ITRE_AD(2012)494625 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake Europeana - de volgende stappen  
- ITRE_AD(2010)430832 -  
-
ITRE 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over aanvallen op informatiesystemen en tot intrekking van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad  
- ITRE_AD(2011)472192 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds  
- ITRE_AD(2010)445854 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake de aanscherping van de chemische, biologische, radiologische en nucleaire beveiliging in de Europese Unie - een CBRN-actieplan voor de EU  
- ITRE_AD(2010)443084 -  
-
ITRE 

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de toepassing van het wederkerigheidsbeginsel bij visumvrijstellingen met betrekking tot Canada en de Verenigde Staten van Amerika  
- P7_DCL(2011)0008 - Vervallen  
Ioan ENCIU , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Antonyia PARVANOVA , Zuzana ROITHOVÁ , Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES  
Datum bekendmaking : 07-03-2011
Vervaldatum : 09-06-2011
Aantal ondertekenaars : 144 - 09-06-2011
Schriftelijke verklaring over de financiering van de mediasector – waarborging van het recht op informatie en vrijheid van meningsuiting  
- P7_DCL(2010)0055 - Vervallen  
Tanja FAJON , Jean-Marie CAVADA , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Patrick LE HYARIC , Ioan ENCIU  
Datum bekendmaking : 14-06-2010
Vervaldatum : 14-10-2010
Aantal ondertekenaars : 89 - 15-10-2010
Schriftelijke verklaring over afschaffing van de beperkingen voor werknemers uit de nieuwe lidstaten  
- P7_DCL(2010)0023 - Vervallen  
Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Ioan ENCIU , Evgeni KIRILOV , Iliana IVANOVA  
Datum bekendmaking : 19-04-2010
Vervaldatum : 09-09-2010
Aantal ondertekenaars : 81 - 09-09-2010

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen