Salvatore CARONNA : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partito Democratico (Italië)

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland
 • 19-01-2012 / 14-04-2013 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 06-02-2013 / 23-10-2013 : Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen
 • 15-04-2013 / 30-06-2014 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika
 • 19-01-2012 / 09-04-2013 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 15-04-2013 / 30-06-2014 : Commissie regionale ontwikkeling

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake sociale huisvesting in de Europese Unie  
- REGI_AD(2013)504250 -  
-
REGI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, die onder het gemeenschappelijk strategisch kader vallen, en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006  
- AGRI_AD(2012)483804 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake Europa, toeristische topbestemming in de wereld – een nieuw beleidskader voor het toerisme in Europa  
- REGI_AD(2011)454749 -  
-
REGI 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake steun aan culturele en creatieve sectoren ten behoeve van groei en banen in de EU  
- REGI_AD(2013)508179 -  
-
REGI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Horizon 2020 – Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020)  
- REGI_AD(2012)492563 -  
-
REGI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Horizon 2020 - Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020)  
- AGRI_AD(2012)489455 -  
-
AGRI 

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over voedselverspilling  
- P7_DCL(2011)0028 - Vervallen  
Paolo DE CASTRO , Salvatore CARONNA , Michel DANTIN , Martin HÄUSLING , Justas Vincas PALECKIS  
Datum bekendmaking : 06-06-2011
Vervaldatum : 06-10-2011
Aantal ondertekenaars : 139 - 06-10-2011

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen