Derek VAUGHAN : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Labour Party (Verenigd Koninkrijk)

Ondervoorzitter 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie begrotingscontrole
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie begrotingscontrole

Leden 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Commissie begrotingscontrole
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Commissie begrotingscontrole
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie regionale ontwikkeling

Plaatsvervanger 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Begrotingscommissie
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met India
 • 17-11-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Begrotingscommissie

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het tussentijds verslag over het MFK 2021-2027 – het standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord  
- REGI_AD(2018)625450 -  
-
REGI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad wat betreft steun voor structurele hervormingen in de lidstaten  
- CONT_AD(2018)626991 -  
-
CONT 
ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019  
- REGI_AD(2018)623795 -  
-
REGI 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen  
- REGI_AD(2019)630539 -  
-
REGI 
ADVIES inzake de evaluatie van de benutting van de EU-begroting voor de hervorming van de publieke sector  
- REGI_AD(2018)625217 -  
-
REGI 
ADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019  
- CONT_AD(2018)622320 -  
-
CONT 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) EN  
 

I voted in favour of the InvestEU Programme. Built on the successes of EFSI, InvestEU combines several EU financial instruments to better target and maximise the impact of EU investment on the ground. Through four policy windows (sustainable infrastructure, research innovation and digitalisation, SMEs and social investments), InvestEU will produce more that EUR 500 billion of investments in the EU with an EU guarantee of EUR 40.8 billion in current prices, of which almost EUR 16 billion is provisioned in the 2021-2027 EU budget. The final adoption and budget of this regulation depend on the agreement that will be reached for the 2021-2027 MFF.

Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding (A8-0401/2018 - Dan Nica) EN  
 

. ‒ I am in favour of this proposal, which will help to ensure that innovation, research and technological change bring benefits to all. The S&D Group fought to address the scientific and technological divide while maintaining excellence as a core principle of the programme, and made sure that at least 35% of the total budget under this programme is allocated to support the EU’s climate objectives and we also pushed for a proper support for social sciences and humanities.

Programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027 (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) EN  
 

I voted in favour of this programme, which is the first dedicated-programme to finance actions in the field of digital and in particular areas that are going to be revolutionary and will change our lives such artificial intelligence or High Super Computing. Europe has to urgently reinforce its industrial capacities to be able to be less dependent on other regions in the world like the US or China that are well ahead and therefore increase our autonomy and to be less economically dependent on them but also be free to do it according to our own values and in respect of human rights, privacy and leaving no one behind.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over maatschappelijk verantwoord ondernemen, in het bijzonder met betrekking tot investeringen in ontwikkelingslanden  
- P8_DCL(2016)0133 - Vervallen  
Monika SMOLKOVÁ , Pavel POC , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Vladimír MAŇKA , Derek VAUGHAN , Agnes JONGERIUS , Boris ZALA , Monica MACOVEI , Kostas CHRYSOGONOS , Marc TARABELLA , Maria ARENA , Olga SEHNALOVÁ , Jude KIRTON-DARLING , Elly SCHLEIN  
Datum bekendmaking : 12-12-2016
Vervaldatum : 12-03-2017
Aantal ondertekenaars : 103 - 13-03-2017
Schriftelijke verklaring over de noodzaak regionale bereikbaarheid te ondersteunen in het kader van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)  
- P8_DCL(2016)0129 - Vervallen  
Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Iskra MIHAYLOVA , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER  
Datum bekendmaking : 12-12-2016
Vervaldatum : 12-03-2017
Aantal ondertekenaars : 106 - 13-03-2017
Schriftelijke verklaring over de betrekkingen van de EU met derde landen die rechtstreeks van corruptie binnen de EU profiteren  
- P8_DCL(2016)0032 - Vervallen  
Cătălin Sorin IVAN , Santiago FISAS AYXELÀ , Renate WEBER , Daciana Octavia SÂRBU , Viorica DĂNCILĂ , Andi CRISTEA , Damian DRĂGHICI , Claudia ȚAPARDEL , Derek VAUGHAN , Christel SCHALDEMOSE , Victor NEGRESCU , Emilian PAVEL  
Datum bekendmaking : 11-04-2016
Vervaldatum : 11-07-2016
Aantal ondertekenaars : 90 - 12-07-2016

Verklaringen