Johannes Cornelis van BAALEN : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Nederland)

Voorzitter 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie buitenlandse zaken
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Conferentie van delegatievoorzitters
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie buitenlandse zaken
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcommissie veiligheid en defensie

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie internationale handel
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 05-02-2015 / 01-07-2019 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie internationale handel
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Bijzondere Commissie terrorisme

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne  
- INTA_AD(2018)619279 -  
-
INTA 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer)  
 

De VVD steunt de bestrijding van belastingontwijking en -ontduiking. Er worden hiervoor veel verschillende maatregelen geïmplementeerd die op internationaal niveau zijn afgesproken. Extra maatregelen, zoals nieuwe Europese belastingen of het opgeven van het Nederlandse veto in de Raad zijn een aantasting van de Nederlandse soevereiniteit en dus onacceptabel. De VVD heeft daarom tegen dit verslag gestemd.

Oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers)  
 

De VVD steunt het Commissievoorstel om een Europese Arbeidsautoriteit op te richten. Echter, het verslag waarover gestemd is in het Parlement geeft deze autoriteit een te grote rol in zaken die onderdeel zijn van de bevoegdheden van de lidstaten.

Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy)  
 

De VVD is voor effectief milieubeheer en de aanpak van klimaatverandering. In de periode 2014-2020 is er voor het milieu en klimaatactieprogramma (LIFE) 3,45 miljard beschikbaar. In de voorgestelde Europese meerjarenbegroting 2021-2027 wordt dit bedrag verhoogd tot 5,45 miljard. Het Europees Parlement stelt in dit verslag een stijging voor van nog eens 2 miljard. De verhoging tot een bedrag van 7,2 miljard vindt de VVD onvoldoende onderbouwd en behoort tot het debat over de nieuwe Europese meerjarenbegroting. Daarom onthoudt de VVD zich van stemmen.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de verdubbeling van de capaciteit van de Nord Stream-pijpleiding  
- P8_DCL(2016)0023 - Vervallen  
Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO  
Datum bekendmaking : 07-03-2016
Vervaldatum : 07-06-2016
Aantal ondertekenaars : 182 - 08-06-2016
Schriftelijke verklaring over het doorsluizen van EU-steun naar terroristische organisaties  
- P8_DCL(2015)0005 - Vervallen  
Michael THEURER , Antanas GUOGA , Petras AUŠTREVIČIUS , Johannes Cornelis van BAALEN , Tunne KELAM , Lars ADAKTUSSON , Indrek TARAND , Geoffrey VAN ORDEN , Ryszard CZARNECKI , Bas BELDER , Monika BEŇOVÁ  
Datum bekendmaking : 09-02-2015
Vervaldatum : 09-05-2015
Aantal ondertekenaars : 65 - 11-05-2015

Verklaringen