Vicky FORD : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 15-07-2014 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid
 • 16-07-2014 / 12-12-2016 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau
 • 16-01-2017 / 08-06-2017 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau

National parties 

 • 01-07-2014 / 08-06-2017 : Conservative Party (Verenigd Koninkrijk)

Voorzitter 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 25-01-2017 / 08-06-2017 : Commissie interne markt en consumentenbescherming

Leden 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Conferentie van commissievoorzitters
 • 14-07-2014 / 08-06-2017 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 25-01-2017 / 08-06-2017 : Conferentie van commissievoorzitters

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma's  
- IMCO_AD(2017)597612 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten  
- IMCO_AD(2017)597610 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma van de Unie ter ondersteuning van specifieke activiteiten om consumenten en andere eindgebruikers van financiële diensten meer te betrekken bij de beleidsvorming van de Unie op het gebied van financiële diensten voor de periode 2017-2020  
- IMCO_AD(2016)592330 -  
-
IMCO 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake FinTech: de invloed van technologie op de toekomst van de financiële sector  
- IMCO_AD(2017)595754 -  
-
IMCO 
ADVIES Civielrechtelijke bepalingen over robotica  
- IMCO_AD(2016)585496 -  
-
IMCO 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Aanpak van de problemen in verband met de implementatie van het douanewetboek van de Unie (UCC) (B8-0024/2017) EN  
 

I voted to support the European Parliament resolution on updating the implementation of the Union Customs Code. Robust customs processes are vital to underpin fair and free trade, but where they are overly complex they are particularly detrimental to small and medium enterprises.
Digitisation gives an opportunity to simplify the bureaucracy. EU countries have agreed to modernise our customs process for the digital age, and it is vital that this work is completed and that process systems are interlinked and interoperable.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over een verbeterde behandeling van zeldzame ziekten  
- P8_DCL(2015)0019 - Vervallen  
Françoise GROSSETÊTE , Nathalie GRIESBECK , Elisabetta GARDINI , Dame Glenis WILLMOTT , Vicky FORD , Frédérique RIES , Karin KADENBACH , Gilles PARGNEAUX , Philippe DE BACKER , Andrey KOVATCHEV , Elena GENTILE  
Datum bekendmaking : 18-05-2015
Vervaldatum : 18-08-2015
Aantal ondertekenaars : 172 - 24-08-2015

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen