• Marta   ANDREASEN  

Marta ANDREASEN : Opinions - as shadow rapporteur - 7de zittingsperiode 

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen  
- CONT_AD(2013)505992 -  
-
CONT 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen  
- BUDG_AD(2013)500600 -  
-
BUDG 
ADVIES inzake de Europese Investeringsbank – Jaarverslag 2011  
- CONT_AD(2013)500404 -  
-
CONT 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid  
- CONT_AD(2012)480659 -  
-
CONT 
ADVIES inzake het interim-verslag in het belang van een positief resultaat van het meerjarig financieel kader 2014-2020  
- CONT_AD(2012)494615 -  
-
CONT 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)  
- CONT_AD(2012)489357 -  
-
CONT 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid  
- CONT_AD(2012)489355 -  
-
CONT 
ADVIES inzake de modernisering van het beleid inzake overheidsopdrachten  
- CONT_AD(2011)465055 -  
-
CONT 
ADVIES inzake het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2012  
- CONT_AD(2011)460688 -  
-
CONT