Marta ANDREASEN : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 22-05-2011 : Europa van vrijheid en democratie - Lid
 • 23-05-2011 / 26-02-2013 : Europa van vrijheid en democratie - Ondervoorzitter/Lid van het bureau
 • 27-02-2013 / 30-06-2014 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid

National parties 

 • 14-07-2009 / 25-02-2013 : United Kingdom Independence Party (Verenigd Koninkrijk)
 • 26-02-2013 / 30-06-2014 : - (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie begrotingscontrole
 • 07-10-2009 / 18-01-2012 : Begrotingscommissie
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Bijzondere commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een duurzame Europese Unie na 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Begrotingscommissie
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie begrotingscontrole
 • 19-04-2012 / 23-05-2012 : Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen
 • 13-03-2013 / 30-06-2014 : Commissie verzoekschriften

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 06-10-2009 : Begrotingscommissie
 • 07-10-2009 / 18-01-2012 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Bijzondere Commissie financiële, economische en sociale crisis
 • 08-03-2010 / 18-01-2012 : Commissie verzoekschriften
 • 19-01-2012 / 26-02-2013 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 19-01-2012 / 26-02-2013 : Commissie verzoekschriften
 • 28-03-2012 / 18-04-2012 : Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake verbetering van het EU-kader voor economisch bestuur en stabiliteit, met name in de eurozone  
- BUDG_AD(2010)448817 -  
-
BUDG 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen  
- CONT_AD(2013)505992 -  
-
CONT 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen  
- BUDG_AD(2013)500600 -  
-
BUDG 
ADVIES inzake de Europese Investeringsbank – Jaarverslag 2011  
- CONT_AD(2013)500404 -  
-
CONT 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Vragen aan het Bureau, de Conferentie van voorzitter en de Quaestoren 
Ieder lid kan vragen indienen bij de Voorzitter over het Bureau, de Conferentie van voorzitters en de Quaestoren met betrekking tot hun respectieve taken. Artikel 32, lid 2, van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de bevordering van sociale inclusie en de bestrijding van alle vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt  
- P7_DCL(2014)0009 - Vervallen  
Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER  
Datum bekendmaking : 16-01-2014
Vervaldatum : 16-04-2014
Aantal ondertekenaars : 75 - 17-04-2014
Schriftelijke verklaring over de schending van het eigendomsrecht door de Spaanse kustwet aan de Costa Brava (Catalonië, Spanje)  
- P7_DCL(2011)0009 - Vervallen  
Ramon TREMOSA i BALCELLS , Marta ANDREASEN , Santiago FISAS AYXELÀ , Oriol JUNQUERAS I VIES  
Datum bekendmaking : 07-03-2011
Vervaldatum : 09-06-2011
Aantal ondertekenaars : 202 - 09-06-2011

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen