Ashley FOX : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 12-12-2016 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau
 • 16-01-2017 / 04-07-2017 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau
 • 05-07-2017 / 28-02-2018 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau
 • 01-03-2018 / 01-07-2019 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Conservative Party (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Mercosur
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • 16-09-2014 / 11-11-2014 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 09-03-2015 / 30-11-2015 : Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie industrie, onderzoek en energie

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 15-09-2014 / 11-04-2016 : Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland
 • 12-02-2015 / 08-03-2015 : Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect
 • 30-06-2016 / 18-01-2017 : Commissie constitutionele zaken
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie constitutionele zaken

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake uitlegging en tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven"  
- ECON_AD(2017)609658 -  
-
ECON 
ADVIES inzake het jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank  
- ECON_AD(2017)609635 -  
-
ECON 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de wederzijdse erkenning van bevelen tot bevriezing en confiscatie  
- ECON_AD(2017)608163 -  
-
ECON 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Een geïntegreerde aanpak van het beleid voor de sport: goed bestuur, toegankelijkheid en integriteit (A8-0381/2016 - Hannu Takkula) EN  
 

I voted against this report as sport is not an issue that the EU should be discussing.
Not only is sport well outside of the EU’s remit, the adoption of the EU flag and symbol at sporting events is absurd. The European Union is not a super-state nor a federation and so it has no right to demand national sports teams use its flag.

Duurzaam beheer van externe vissersvloten (A8-0377/2016 - Linnéa Engström) EN  
 

I voted in favour of this regulation on rules for the fishing industry.
The Commission’s role is to ensure that EU legislation is transposed properly and also correctly enforced by Member States. It has become abundantly clear that some governments turn a blind eye to over fishing.
This directly disadvantages those of us who make sure that national fishing industries abide by EU legislation.

Uitvoering Erasmus + (A8-0389/2016 - Milan Zver) EN  
 

I voted in favour of this report as a programme that delivers good opportunities for young people.
Simplification of the rules will benefit the end users. I hope that the renewed focus on employment skills will help boost youth employment across the EU.
The education exchange programme has been a very popular and successful EU initiative and I hope to see it continue.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de aanleg van de Via Carpathia, de strategische transportroute door de oostelijke regio's van de EU  
- P8_DCL(2016)0019 - Vervallen  
Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Datum bekendmaking : 07-03-2016
Vervaldatum : 07-06-2016
Aantal ondertekenaars : 61 - 08-06-2016
Schriftelijke verklaring over de Karpatenregio in de EU  
- P8_DCL(2015)0073 - Vervallen  
Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Datum bekendmaking : 14-12-2015
Vervaldatum : 14-03-2016
Aantal ondertekenaars : 47 - 15-03-2016
Schriftelijke verklaring over versterking van het Europees Instrument voor democratie en mensenrechten in Venezuela  
- P8_DCL(2015)0063 - Vervallen  
Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER  
Datum bekendmaking : 26-10-2015
Vervaldatum : 26-01-2016
Aantal ondertekenaars : 64 - 27-01-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Verklaringen betreffende de aanwezigheid van leden, als gevolg van een uitnodiging, op door derden georganiseerde evenementen