Luís Paulo ALVES : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista (Portugal)

Leden 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie regionale ontwikkeling
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie regionale ontwikkeling

Plaatsvervanger 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

all-activities 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake bestrijding van jeugdwerkloosheid: mogelijke uitwegen  
- REGI_AD(2013)510752 -  
-
REGI 
ADVIES over de toekomst van sociale diensten van algemeen belang  
- REGI_AD(2011)458568 -  
-
REGI 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid – overkoepelende mededeling  
- REGI_AD(2012)483783 -  
-
REGI 
ADVIES inzake kleinschalige en ambachtelijke visserij en de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB)  
- REGI_AD(2012)483782 -  
-
REGI 
ADVIES inzake het GLB tot 2020: voedsel, natuurlijke hulpbronnen en plattelandsgebieden: de toekomstige uitdagingen  
- REGI_AD(2011)460746 -  
-
REGI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over een netwerk voor competitiviteit en innovatie in de ultraperifere regio's van de Europese Unie  
- P7_DCL(2011)0034 - Vervallen  
Nuno TEIXEIRA , Luís Paulo ALVES , Elie HOARAU , Gabriel MATO , Maria do Céu PATRÃO NEVES  
Datum bekendmaking : 04-07-2011
Vervaldatum : 04-11-2011
Aantal ondertekenaars : 88 - 27-10-2011

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen