Josefa ANDRÉS BAREA : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Spanje)

Leden 

 • 16-07-2009 / 13-12-2011 : Commissie visserij
 • 16-09-2009 / 21-11-2010 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden
 • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie industrie, onderzoek en energie

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 12-01-2010 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie verzoekschriften
 • 16-09-2009 / 15-11-2010 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andesgemeenschap
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 13-01-2010 / 18-01-2012 : Commissie internationale handel
 • 16-11-2010 / 30-06-2014 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie internationale handel

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake "Hoe kan de Europese Unie bijdragen aan een vriendelijk klimaat voor ondernemingen, bedrijven en start-ups om banen te scheppen?"  
- ITRE_AD(2013)519599 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen  
- INTA_AD(2013)508023 -  
-
INTA 
ADVIES inzake de externe dimensie van het gemeenschappelijk visserijbeleid  
- INTA_AD(2012)478683 -  
-
INTA 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen  
- ITRE_AD(2013)516970 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake ontwikkelingsaspecten van intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot genetische hulpbronnen: gevolgen voor de armoedebestrijding in ontwikkelingslanden  
- INTA_AD(2012)497979 -  
-
INTA 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking  
- INTA_AD(2012)492566 -  
-
INTA 

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen