Alfreds RUBIKS : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid van het bureau

National parties 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Politisko partiju apvienība "Saskaņas centrs" (Letland)

Ondervoorzitter 

  • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Kumitati Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Kazakistan, UE-Kirgiżistan, UE-Uzbekistan UE-Taġikistan u delegazzjonijiet għar-relazzjonijiet mat-Turkmenistan u l-Mongolja

Leden 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegazzjoni għall-Kumitati Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Kazakistan, UE-Kirgiżistan, UE-Uzbekistan UE-Taġikistan u delegazzjonijiet għar-relazzjonijiet mat-Turkmenistan u l-Mongolja
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Plaatsvervanger 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie vervoer en toerisme
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Armenië, EU-Azerbeidzjan en EU-Georgië
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie vervoer en toerisme

all-activities 

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake regionaal kwaliteitsmerk: naar de beste praktijken in plattelandseconomieën  
- TRAN_AD(2013)516979 -  
-
TRAN 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen  
- AGRI_AD(2013)508068 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake uitdagingen en kansen voor hernieuwbare energie in de Europese energiemarkt  
- AGRI_AD(2013)502097 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 – alle afdelingen  
- AGRI_AD(2012)494603 -  
-
AGRI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de noodzaak etnisch-politieke conflicten in Europa te voorkomen  
- P7_DCL(2010)0037 - Vervallen  
Jiří MAŠTÁLKA , Alfreds RUBIKS  
Datum bekendmaking : 05-05-2010
Vervaldatum : 09-09-2010
Aantal ondertekenaars : 28 - 09-09-2010

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen