Lorenzo FONTANA : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 11-07-2014 / 14-06-2015 : Niet-fractiegebonden leden
 • 15-06-2015 / 22-03-2018 : Fractie Europa van Naties en Vrijheid - Lid

National parties 

 • 11-07-2014 / 22-03-2018 : Lega Nord (Italië)

Leden 

 • 14-07-2014 / 22-03-2018 : Delegatie voor de betrekkingen met Irak
 • 15-09-2014 / 18-01-2017 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 19-01-2017 / 22-03-2018 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Plaatsvervanger 

 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Oekraïne
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 27-07-2015 / 22-03-2018 : Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Oekraïne
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking
 • 19-01-2017 / 22-03-2018 : Commissie industrie, onderzoek en energie

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt  
- LIBE_AD(2017)604830 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1036 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie en Verordening (EU) 2016/1037 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie  
- ITRE_AD(2017)597738 -  
-
ITRE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Comoren (A8-0058/2018 - João Ferreira) IT  
 

Voto a favore della denuncia dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore.

Opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Comoren (resolutie) (A8-0055/2018 - João Ferreira) IT  
 

Voto a favore dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore.

Europass: kader voor vaardigheden en kwalificaties (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov) IT  
 

Voto a favore in quanto il testo non presenta problematicità specifiche.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties  
Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over veroordeling van de foltering en executie van kinderen in Saudi-Arabië  
- P8_DCL(2016)0126 - Vervallen  
Franz OBERMAYR , Harald VILIMSKY , Barbara KAPPEL , Georg MAYER , Lorenzo FONTANA , Gerolf ANNEMANS , Peter LUNDGREN , Rolandas PAKSAS , Beatrix von STORCH , Angel DZHAMBAZKI  
Datum bekendmaking : 12-12-2016
Vervaldatum : 12-03-2017
Aantal ondertekenaars : 45 - 13-03-2017
Schriftelijke verklaring over het belang van gespecialiseerde technische opleidingen voor jongeren die een baan in de primaire sector willen  
- P8_DCL(2016)0121 - Vervallen  
Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO  
Datum bekendmaking : 21-11-2016
Vervaldatum : 21-02-2017
Aantal ondertekenaars : 25 - 22-02-2017
Schriftelijke verklaring over de bestrijding van namaak in de wijn- en sterkedrankindustrie  
- P8_DCL(2016)0120 - Vervallen  
Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO  
Datum bekendmaking : 21-11-2016
Vervaldatum : 21-02-2017
Aantal ondertekenaars : 23 - 22-02-2017

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen