Kriton ARSENIS : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 14-07-2009 / 29-05-2013 : Panhellenic Socialist Movement (Griekenland)
 • 30-05-2013 / 30-06-2014 : - (Griekenland)

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie visserij
 • 16-09-2009 / 10-09-2013 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb
 • 19-01-2012 / 10-09-2013 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie visserij

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andesgemeenschap
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 11-09-2013 / 30-06-2014 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

all-activities 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de visserij op diepzeebestanden in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, tot vaststelling van bepalingen voor de visserij in de internationale wateren van het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2347/2002  
- A7-0395/2013 -  
-
PECH 

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013  
- A7-0080/2014 -  
-
ENVI 

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de aanbeveling aan de Raad over de 69e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties  
- DEVE_AD(2014)528175 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake het ontwerpbesluit van de Raad betreffende het sluiten van de vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Indonesië inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van houtproducten in de Europese Unie  
- DEVE_AD(2013)524698 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake het GLB tot 2020: inspelen op de uitdagingen van de toekomst inzake voedsel, natuurlijke hulpbronnen en territoriale evenwichten  
- DEVE_AD(2011)460764 -  
-
DEVE 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES Toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van de voordelen die voortvloeien uit het gebruik ervan in de Unie  
- DEVE_AD(2013)507953 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik, gevoegd bij het Verdrag inzake biologische diversiteit  
- DEVE_AD(2013)507951 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij [tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad, Verordening (EG) nr. 861/2006 van de Raad en Verordening nr. XXX/2011 van de Raad inzake het geïntegreerd maritiem beleid]  
- ENVI_AD(2012)489647 -  
-
ENVI 

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de erkenning van meervoudige chemische overgevoeligheid en elektromagnetische overgevoeligheid in de internationale statistische classificatie van ziekten en met gezondheid verband houdende problemen (ICD)  
- P7_DCL(2012)0014 - Vervallen  
Raül ROMEVA i RUEDA , Kriton ARSENIS , Willy MEYER , Michèle RIVASI , Oreste ROSSI  
Datum bekendmaking : 12-03-2012
Vervaldatum : 14-06-2012
Aantal ondertekenaars : 188 - 14-06-2012
Schriftelijke verklaring over vis als goed van algemeen belang  
- P7_DCL(2011)0047 - Aangenomen  
Guido MILANA , Kriton ARSENIS , Corinne LEPAGE , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Raül ROMEVA i RUEDA  
Datum bekendmaking : 30-11-2011
Vervaldatum : 29-03-2012
Datum van aanneming : 18-04-2012
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P7_TA(2012)0129
Aantal ondertekenaars : 390 - 29-03-2012
Schriftelijke verklaring over chiropractie  
- P7_DCL(2010)0046 - Vervallen  
Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES , Satu HASSI , Kriton ARSENIS  
Datum bekendmaking : 14-06-2010
Vervaldatum : 14-10-2010
Aantal ondertekenaars : 72 - 15-10-2010

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen