Ivo VAJGL : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : DeSUS - Demokratična Stranka Upokojencev Slovenije (Slovenië)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie buitenlandse zaken
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie buitenlandse zaken

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Delegatie voor de betrekkingen met Palestina
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Palestina

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van door auteursrechten en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij  
- EMPL_AD(2017)595498 -  
-
EMPL 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de grensoverschrijdende uitwisseling tussen de Unie en derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde door het auteursrecht en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben  
- EMPL_AD(2017)595501 -  
-
EMPL 
ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Korea  
- EMPL_AD(2016)578668 -  
-
EMPL 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Beperkte interpellaties 
Beperkte interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 130 bis, bijlage III van het Reglement

Uitgebreide interpellaties 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Mechanisme om juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) EN  
 

. ‒ I voted in favour of the Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a mechanism to resolve legal and administrative obstacles in a cross-border context. In the European Union, cross-border regions make up approximately 40% of the Union’s territory, while harbouring almost a third of its 512 million citizens. At the same time, border regions in Europe generally perform less well economically, have higher unemployment rates and have relatively underdeveloped infrastructure compared to regions that are more centrally located in the Member States.
It has been estimated that if 20% of existing border obstacles were to be removed, border regions would gain 2% in GDP, amounting to approximately EUR 91 billion per year in GDP. In their past, many border regions in Europe have been stages of war and conflict between countries. For those reasons, the Lisbon Treaty in Article 174 not only lists economic and social cohesion as its explicit objectives, but also territorial cohesion (with particular attention to cross-border regions). The proposed European cross-border mechanism (ECBM) aims to resolve cross-border obstacles of a legal or administrative nature.

Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen Eurojust en Georgië (A8-0065/2019 - Sylvia-Yvone Kaufmann) EN  
 

I voted in favour of the Report on the draft Council implementing decision approving the conclusion by Eurojust of the Agreement on Cooperation between Eurojust and Georgia. The Eurojust-Georgia Cooperation Agreement follows the model of similar agreements concluded by Eurojust in the past (for example, Eurojust-FYROM, Eurojust-US, Eurojust-Norway, Eurojust-Switzerland, and most recently Eurojust-Albania).
The purpose of such agreements is to foster cooperation as regards combating serious crime, especially organised crime and terrorism. They provide, inter alia, for liaison officers, contact points and exchange of information. Such cooperation agreements are based on Article 26a(2) of the Council Decision 2002/187/JHA of 28 February 2002 setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime.
Such cooperation will also aid Georgian authorities to ensure continuous fulfilment of their obligations, and their serious commitment, to preventing and fighting organised crime.

Evaluatie van gezondheidstechnologie (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) EN  
 

I voted in favour of the Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU. The fundamental aim of the proposal is to introduce a joint clinical assessment of health technologies at EU level. EU citizens value their health highly, as Eurobarometer surveys have repeatedly shown. As the TFEU recognises, improvements to citizens’ health must be a political priority for the EU in all its actions, but particularly in areas which have a specific bearing on health. The right to health is a fundamental right. It is important to the integrity of the individual and to personal development, but also as a key factor in social cohesion and productivity. The welfare system, which is one of the defining features of the EU, where healthcare systems play a crucial role in society, makes it possible to achieve high standards of health in the EU. The proposal may also help to further cooperation in emerging fields, such as precision medicine, disinvestment in obsolete technology and the preparation of clinical practice guidelines.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties  
Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

Voorstellen voor een besluit van de Unie  
Ieder lid kan een verzoek indienen bij de Europese Commissie om een besluit van de Unie voor te stellen (een nieuw besluit of een wijziging van een bestaand besluit). Artikel 47 van het Reglement

Voorstel voor een besluit van de Unie over verschillen in de verklaringen, samenstelling en smaak van bepaalde producten op de centrale/oostelijke en westelijke markten van de EU  
- B8-0301/2017  

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de behoefte aan ondersteuning en bevordering van de inzetbaarheid van jongeren in de Euro-mediterrane regio  
- P8_DCL(2016)0116 - Vervallen  
Tokia SAÏFI , Mariya GABRIEL , Santiago FISAS AYXELÀ , Lorenzo CESA , Brando BENIFEI , Alessia Maria MOSCA , Inés AYALA SENDER , Marielle de SARNEZ , Ivo VAJGL , María Teresa GIMÉNEZ BARBAT , Marie-Christine VERGIAT , Fabio Massimo CASTALDO  
Datum bekendmaking : 24-10-2016
Vervaldatum : 24-01-2017
Aantal ondertekenaars : 88 - 25-01-2017
Schriftelijke verklaring over het invoeren en promoten van een Europese reispas  
- P8_DCL(2016)0114 - Vervallen  
Brian HAYES , Patricija ŠULIN , Deirdre CLUNE , Ivo VAJGL , José BLANCO LÓPEZ , Yana TOOM , Dieter-Lebrecht KOCH , Izaskun BILBAO BARANDICA , Claudia ȚAPARDEL , Alberto CIRIO , Tom VANDENKENDELAERE , Roberta METSOLA , Isabella DE MONTE  
Datum bekendmaking : 24-10-2016
Vervaldatum : 24-01-2017
Aantal ondertekenaars : 43 - 25-01-2017
Schriftelijke verklaring over toegang tot de arbeidsmarkt voor personen die aan neurologische stoornissen en chronische pijnen lijden  
- P8_DCL(2016)0112 - Vervallen  
Marian HARKIN , Jeroen LENAERS , Daciana Octavia SÂRBU , Jean LAMBERT , Ivo VAJGL , Dame Glenis WILLMOTT , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , José BLANCO LÓPEZ , Eva KAILI , Jutta STEINRUCK , Elena GENTILE , Heinz K. BECKER , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Sirpa PIETIKÄINEN , Sofia RIBEIRO , Bogdan Brunon WENTA , Cristian-Silviu BUŞOI , Karin KADENBACH , Merja KYLLÖNEN  
Datum bekendmaking : 24-10-2016
Vervaldatum : 24-01-2017
Aantal ondertekenaars : 179 - 25-01-2017

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Verklaringen betreffende de aanwezigheid van leden, als gevolg van een uitnodiging, op door derden georganiseerde evenementen