Luigi BERLINGUER : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partito Democratico (Italië)

Ondervoorzitter 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie juridische zaken
  • 25-01-2012 / 29-02-2012 : Commissie juridische zaken

Leden 

  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met India
  • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Commissie juridische zaken
  • 01-03-2012 / 30-06-2014 : Commissie juridische zaken

Plaatsvervanger 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie cultuur en onderwijs
  • 16-09-2009 / 16-04-2013 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Kroatië
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie industrie, onderzoek en energie

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor onlinegebruik op de interne markt  
- ITRE_AD(2013)508223 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen  
- JURI_AD(2013)500627 -  
-
JURI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen (Verordening ODR consumenten)  
- JURI_AD(2012)486178 -  
-
JURI 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de evaluatie van de rechtspleging in relatie tot de strafrechtspleging en het rechtsstaatbeginsel  
- JURI_AD(2014)528063 -  
-
JURI 
ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon met betrekking tot het Europees Parlement  
- JURI_AD(2014)524682 -  
-
JURI 
ADVIES inzake de toepassing van Richtlijn 2005/29/EG ("Richtlijn oneerlijke handelspraktijken")  
- JURI_AD(2013)521684 -  
-
JURI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen