Niccolò RINALDI : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 26-01-2012 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Ondervoorzitter
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Ondervoorzitter

National parties 

 • 14-07-2009 / 14-04-2014 : Italia dei Valori - Lista Di Pietro (Italië)
 • 15-04-2014 / 30-06-2014 : - (Italië)

Ondervoorzitter 

 • 08-09-2010 / 30-06-2014 : Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie internationale handel
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Kumitati Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Kazakistan, UE-Kirgiżistan, UE-Uzbekistan UE-Taġikistan u delegazzjonijiet għar-relazzjonijiet mat-Turkmenistan u l-Mongolja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen
 • 16-06-2010 / 07-09-2010 : Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie internationale handel

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Subcommissie mensenrechten
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Subcommissie mensenrechten

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de EDEO inzake de onderhandelingen over een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Maleisië  
- INTA_AD(2013)510479 -  
-
INTA 
ADVIES over de staat van de uitvoering van de EU-strategie voor Centraal-Azië  
- INTA_AD(2011)467229 -  
-
INTA 
ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, tot wijziging van de overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking  
- INTA_AD(2011)452829 -  
-
INTA 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van consumentenproducten en tot intrekking van Richtlijn 87/357/EEG van de Raad en Richtlijn 2001/95/EG  
- INTA_AD(2013)513019 -  
-
INTA 
ADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het markttoezicht op producten en tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad, alsook de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 1999/5/EG, 2000/9/EG, 2000/14/EG, 2001/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2007/23/EG, 2008/57/EG, 2009/48/EG, 2009/105/EG, 2009/142/EG, 2011/65/EU, en de Verordeningen (EU) nr. 305/2011, (EG) nr. 764/2008 en (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad  
- INTA_AD(2013)513014 -  
-
INTA 
ADVIES inzake handel en door investeringen gestimuleerde groei voor ontwikkelingslanden  
- DEVE_AD(2013)500536 -  
-
DEVE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Vragen aan de ECB en vragen aan de ECB over het GTM en het GAM 
Ieder lid kan bij de ECB vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen, alsook vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Deze vragen worden eerst bij de voorzitter van de bevoegde commissie ingediend. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de vrijheid van onderdrukte minderheden en personen  
- P7_DCL(2014)0004 - Vervallen  
Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI  
Datum bekendmaking : 13-01-2014
Vervaldatum : 13-04-2014
Aantal ondertekenaars : 38 - 14-04-2014
Schriftelijke verklaring over de bestrijding van eetstoornissen  
- P7_DCL(2013)0026 - Vervallen  
Roberta ANGELILLI , Mikael GUSTAFSSON , Antonyia PARVANOVA , Barbara MATERA , Erminia MAZZONI , Niccolò RINALDI , Patrizia TOIA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Cristiana MUSCARDINI , Silvia COSTA , Jean LAMBERT  
Datum bekendmaking : 09-12-2013
Vervaldatum : 09-03-2014
Aantal ondertekenaars : 68 - 10-03-2014
Schriftelijke verklaring over de internationale handel als instrument voor duurzame economische ontwikkeling en consumentenbescherming  
- P7_DCL(2012)0016 - Vervallen  
Joseph DAUL , Enrique GUERRERO SALOM , Cristiana MUSCARDINI , Niccolò RINALDI , Gianluca SUSTA  
Datum bekendmaking : 17-04-2012
Vervaldatum : 13-09-2012
Aantal ondertekenaars : 287 - 13-09-2012

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen