Carlo CASINI : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid van het bureau

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (Italië)

Voorzitter 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie constitutionele zaken
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie constitutionele zaken

Leden 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Commissie constitutionele zaken
 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Conferentie van commissievoorzitters
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Commissie constitutionele zaken
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Conferentie van commissievoorzitters

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie buitenlandse zaken
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie buitenlandse zaken

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de ontwerpverordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG/Euratom) nr. 354/83, wat betreft de bewaargeving van de historische archieven van de instellingen bij het Europees Universitair Instituut in Florence  
- AFCO_AD(2013)506236 -  
-
AFCO 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese bevolkingsstatistieken  
- AFCO_AD(2013)502078 -  
-
AFCO 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking van Besluiten 2009/371/JBZ en 2005/681/JBZ  
- AFCO_AD(2013)513290 -  
-
AFCO 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de vrijheid van onderdrukte minderheden en personen  
- P7_DCL(2014)0004 - Vervallen  
Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI  
Datum bekendmaking : 13-01-2014
Vervaldatum : 13-04-2014
Aantal ondertekenaars : 38 - 14-04-2014
Schriftelijke verklaring over vrijheid van godsdienst  
- P7_DCL(2012)0030 - Vervallen  
Erminia MAZZONI , Carlo CASINI , Jarosław WAŁĘSA  
Datum bekendmaking : 10-09-2012
Vervaldatum : 13-12-2012
Aantal ondertekenaars : 152 - 13-12-2012

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen