Amelia ANDERSDOTTER : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członkini

Partie krajowe 

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Piratpartiet (Szwecja)

Deputowani 

  • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Zastępstwo 

  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Handlu Międzynarodowego
  • 24-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Kontroli Budżetowej
  • 06-02-2012 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mającego na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, zmieniającego dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/2012  
- A7-0190/2014 -  
-
ITRE 

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie strategii wolności cyfrowej w polityce zagranicznej UE  
- INTA_AD(2012)492658 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, Królestwem Marokańskim, Nową Zelandią, Republiką Singapuru, Konfederacją Szwajcarską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki  
- ITRE_AD(2012)483518 -  
-
ITRE 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu pokładowego eCall oraz zmieniającego dyrektywę 2007/46/WE  
- ITRE_AD(2014)522901 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków mających na celu zapewnienie wspólnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii  
- ITRE_AD(2013)519596 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrożenia interoperacyjnej usługi eCall w całej UE  
- ITRE_AD(2013)519838 -  
-
ITRE 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie promowania włączenia społecznego i zwalczania wszelkich form dyskryminacji na rynku pracy  
- P7_DCL(2014)0009 - Wygasła  
Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER  
Data otwarcia : 16-01-2014
Termin : 16-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 75 - 17-04-2014
Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony dzieci i ich praw w kontekście internetowej przestrzeni nazw ukierunkowanej na dzieci  
- P7_DCL(2013)0014 - Wygasła  
Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria da Graça CARVALHO , Iliana IOTOVA , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER  
Data otwarcia : 09-09-2013
Termin : 09-12-2013
Liczba sygnatariuszy : 230 - 10-12-2013

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe