Rebecca TAYLOR : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 08-03-2012 / 30-06-2014 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członkini

Partie krajowe 

  • 08-03-2012 / 30-06-2014 : Liberal Democrats Party (Wielka Brytania)

Deputowani 

  • 14-03-2012 / 28-03-2012 : Komisja Petycji
  • 14-03-2012 / 30-06-2014 : Komisja Prawna

Zastępstwo 

  • 08-03-2012 / 27-03-2012 : Delegacja do spraw stosunków z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Serbią, Czarnogórą i Kosowem
  • 08-03-2012 / 27-03-2012 : Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną
  • 28-03-2012 / 30-06-2014 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie poprawy dostępu MŚP do finansowania  
- JURI_AD(2012)497893 -  
-
JURI 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie oceny wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do spraw karnych i do praworządności  
- JURI_AD(2014)528063 -  
-
JURI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego  
- JURI_AD(2014)524711 -  
-
JURI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego oraz zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2013/36/UE i 2009/110/WE i uchylającej dyrektywę 2007/64/WE  
- JURI_AD(2013)523013 -  
-
JURI 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie skandalu dotyczącego talidomidu oraz potrzeb zdrowotnych ofiar żyjących jeszcze w Europie  
- P7_DCL(2014)0011 - Wygasła  
Nirj DEVA , Edward MCMILLAN-SCOTT , Rebecca TAYLOR , Phil BENNION , Linda McAVAN , Dame Glenis WILLMOTT , Phil PRENDERGAST , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Mairead McGUINNESS , Eleni THEOCHAROUS , Marian HARKIN  
Data otwarcia : 16-01-2014
Termin : 16-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 108 - 17-04-2014
Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony osób cierpiących na autyzm przed nękaniem  
- P7_DCL(2013)0024 - Wygasła  
Phil BENNION , Catherine BEARDER , Nessa CHILDERS , Nathalie GRIESBECK , Fiona HALL , Marian HARKIN , Danuta JAZŁOWIECKA , Jörg LEICHTFRIED , Bill NEWTON DUNN , Thomas MANN , Phil PRENDERGAST , Rebecca TAYLOR , Roberts ZĪLE , Angelika WERTHMANN  
Data otwarcia : 09-12-2013
Termin : 09-03-2014
Liczba sygnatariuszy : 156 - 09-03-2014
Oświadczenie pisemne w sprawie uznania obciążenia, jakim są choroby alergiczne  
- P7_DCL(2013)0022 - Wygasła  
Françoise GROSSETÊTE , Frédérique RIES , Nessa CHILDERS , Marina YANNAKOUDAKIS , Elisabetta GARDINI , Rebecca TAYLOR , Philippe JUVIN , Sirpa PIETIKÄINEN , Antonyia PARVANOVA , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Elena Oana ANTONESCU  
Data otwarcia : 21-10-2013
Termin : 21-01-2014
Liczba sygnatariuszy : 179 - 21-01-2014

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe