Isabelle THOMAS : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 10-06-2018 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Wiceprzewodnicząca
 • 11-06-2018 / 01-07-2019 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członkini

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 04-12-2017 : Parti socialiste (Francja)
 • 05-12-2017 / 01-07-2019 : Génération.s, le mouvement (Francja)

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Rybołówstwa
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 15-09-2014 / 18-01-2017 : Komisja Budżetowa
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Budżetowa
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Rybołówstwa

Zastępstwo 

 • 08-07-2014 / 14-07-2014 : Komisja Budżetowa
 • 17-09-2014 / 14-05-2017 : Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Islandia oraz do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • 15-05-2017 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2016  
- PECH_AD(2018)613422 -  
-
PECH 
OPINIA w sprawie wykorzystania potencjału badawczego i innowacyjnego w niebieskiej gospodarce do tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego  
- PECH_AD(2015)549450 -  
-
PECH 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK w sprawie projektu rezolucji nieustawodawczej w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącego zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony  
- PECH_AD(2018)629477 -  
-
PECH 
OPINIA w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski program rozwoju przemysłu obronnego mający na celu wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przemysłu obronnego UE  
- BUDG_AD(2018)612357 -  
-
BUDG 
OPINIA w sprawie zarządzania flotami rybackimi w regionach najbardziej oddalonych  
- BUDG_AD(2017)595662 -  
-
BUDG 

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Zasoby przeznaczone na szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (A8-0085/2019 - Iskra Mihaylova) FR  
 

En France, plus de 20% des 18-24% ne parviennent pas à trouver un emploi. Si en France, les jeunes sont particulièrement touchés par le chômage, c’est à l’échelle européenne que le fléau s’est installé, avec un taux de chômage qui peut atteindre 44% dans certains pays. Dans certaines régions, on assiste de nouveau à l’émigration des jeunes qui quittent leurs pays pour trouver du travail. L’Union européenne a donc lancé en 2013 «l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes» pour permettre au moins de 25 ans de bénéficier d’une aide ciblée et de se voir proposer un emploi de qualité, une formation continue, un apprentissage ou un stage dans les quatre mois suivant leur sortie du système scolaire ou la perte de leur emploi. J’ai voté mercredi 27 mars en faveur de l’augmentation de la dotation de l’IEJ pour l’année 2019. Ainsi 116.7 millions d’euros supplémentaires seront alloués, pour un budget total 2019 de 350 millions d’euros. Il est crucial que les Européens se voient donner les moyens nécessaires à la bonne insertion professionnelle de leur jeunesse.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) FR  
 

Le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds de cohésion (FC) ont deux ambitions: l’égalité des territoires par l’aide aux territoires les moins nantis et l’investissement public qui permet des services publics de qualité pour les citoyens. Le Fonds de cohésion cible les régions les plus pauvres et le FEDER bénéficie à toutes les régions européennes. Je me félicite de l’adoption du rapport sur ces deux fonds, permettant de relever le niveau de vie, pour tous, dans l’Union européenne et particulièrement dans les domaines de l’innovation, de la lutte contre le changement climatique, des transports et des questions sociales. Je me félicite particulièrement de l’abandon dans le rapport final des financements aux énergies fossiles, qui permettent de faire de ces fonds de véritables outils d’accompagnement aux transitions écologiques, sociales et économiques.

Zniesienie sezonowych zmian czasu (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) FR  
 

La Commission Européenne a lancé en juillet 2018 une consultation publique sur la fin du changement d’heure. Les 4,5 millions de citoyens européens ayant répondu ont donné un avis clair : ils souhaitent mettre fin au système actuel. Les Français ayant répondu à la consultation ont eux aussi choisi à plus de 80% des voix la fin du changement d’heure. Le changement d’heure saisonnier est ainsi une pratique rejetée par les Français. Les économie d’énergie réalisées, qui sont censées être la raison d’être du système, sont en réalité marginales: à peine 0,5% dans certains États européens. Dans le même temps, on note un nombre plus élevé d’accidents cardiovasculaires et d’accidents de la route impliquant des piétons et des cyclistes au moment des changements d’heure. Il faut se rendre à l’évidence : le changement d’heure n’a plus la côte et il a des conséquences inattendues et malheureuses. Je partage donc le choix du Parlement Européen d’enterrer ce système et de suivre l’avis exprimé par les citoyens européens.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Indywidualne projekty rezolucji  
Każdy poseł może złożyć projekt rezolucji w sprawie objętej zakresem działalności UE. Dopuszczalne projekty są przekazywane komisji przedmiotowo właściwej, która podejmuje decyzję o tym, jaką procedurę należy zastosować. ( art. 143 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie pilnej potrzeby podniesienia cen interwencyjnych w celu powstrzymania kryzysu w sektorze mleczarskim  
- P8_DCL(2016)0069 - Wygasła  
José BLANCO LÓPEZ , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Paolo DE CASTRO , Isabelle THOMAS , Clara AGUILERA , Esther HERRANZ GARCÍA , Francisco José MILLÁN MON , Izaskun BILBAO BARANDICA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Stanislav POLČÁK , Daniel BUDA , Jonás FERNÁNDEZ , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Ricardo SERRÃO SANTOS , Fernando RUAS , Carlos COELHO , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Nuno MELO , Sofia RIBEIRO , José Manuel FERNANDES , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Eric ANDRIEU , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Gabriel MATO , Pablo ZALBA BIDEGAIN  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 58 - 13-12-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie renegocjacji długu  
- P8_DCL(2016)0043 - Wygasła  
Miguel VIEGAS , João FERREIRA , Fabio DE MASI , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Nikolaos CHOUNTIS , Isabelle THOMAS , Ernest MARAGALL , Tiziana BEGHIN , Marco ZANNI , Notis MARIAS  
Data otwarcia : 27-04-2016
Termin : 27-07-2016
Liczba sygnatariuszy : 75 - 28-07-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony konsumentów w zakresie etykietowania produktów rybołówstwa i akwakultury  
- P8_DCL(2016)0042 - Wygasła  
José BLANCO LÓPEZ , Clara AGUILERA , Isabelle THOMAS , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Renata BRIANO , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Ricardo SERRÃO SANTOS , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Nicola CAPUTO , Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO , Nicola DANTI  
Data otwarcia : 27-04-2016
Termin : 27-07-2016
Liczba sygnatariuszy : 51 - 27-07-2016

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe