Pavel TELIČKA : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 31-01-2017 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Wiceprzewodniczący
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 30-01-2018 : ANO 2011 (Czechy)
 • 31-01-2018 / 21-02-2019 : Independent (Czechy)
 • 22-02-2019 / 01-07-2019 : Hnutí Hlas (Czechy)

Wiceprzewodniczący 

 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Parlament Europejski

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Prezydium
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Transportu i Turystyki

Zastępstwo 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Białorusią
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 04-05-2015 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019  
- TRAN_AD(2018)622233 -  
-
TRAN 
OPINIA w sprawie cyfryzacji europejskiego przemysłu  
- TRAN_AD(2017)599589 -  
-
TRAN 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, oraz statystyk europejskich oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013, (UE) nr 1287/2013, (UE) nr 254/2014, (UE) nr 258/2014, (UE) nr 652/2014 i (UE) 2017/826  
- ITRE_AD(2018)627879 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności  
- TRAN_AD(2018)626999 -  
-
TRAN 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program kosmiczny Unii i Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 912/2010, (UE) nr 1285/2013 i (UE) nr 377/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE  
- TRAN_AD(2018)626706 -  
-
TRAN 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Interpelacje dotyczące kwestii drugorzędnych 
Interpelacje dotyczące kwestii drugorzędnych wymagające odpowiedzi pisemnej, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 130a Regulaminu, załącznik III

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych 
Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi pisemnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 139 Regulaminu, załącznik III

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Porozumienie o współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych między Eurojustem a Danią (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EN  
 

In view of Denmark’s special status in the area of criminal justice after the Lisbon treaty was adopted, Denmark is not taking part in the new Regulation concerning Eurojust and is not bound by it. However, Denmark expressed the wish to further participate in the activities of Eurojust, and in that regard a cooperation agreement has to be agreed between Denmark and Eurojust. Consequently, I voted in favour of the proposed draft Council implementing decision approving the conclusion by Eurojust of the Agreement on Criminal Justice Cooperation between Eurojust and the Kingdom of Denmark.

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) EN  
 

I voted in favour of the proposed regulation on the coordination of social security systems, because it aims to facilitate mobility by ensuring that individuals do not lose their rights when moving within Europe and to ensure the continuity of social security when moving from one national legislation to another.

Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) EN  
 

The proposed regulation sets CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles. I voted in favour, because the targets set aim towards a relative reduction of the average specific emissions of the vehicles registered in the reference year 2019. Also, the proposal incentivises the deployment of zero and low-emission heavy-duty vehicles, as well as buses, coaches and small lorries. The regulation is an important stepping-stone towards a low carbon economy.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie dwukrotnego zwiększenia przepustowości gazociągu Nord Stream  
- P8_DCL(2016)0023 - Wygasła  
Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO  
Data otwarcia : 07-03-2016
Termin : 07-06-2016
Liczba sygnatariuszy : 182 - 08-06-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie rozszerzenia transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) na kraje Bałkanów Zachodnich  
- P8_DCL(2015)0072 - Wygasła  
Jozo RADOŠ , Franc BOGOVIČ , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Biljana BORZAN , Dubravka ŠUICA , Davor ŠKRLEC , Tonino PICULA , Davor Ivo STIER , Ruža TOMAŠIĆ , Ilhan KYUCHYUK , Claudia ȚAPARDEL , Pavel TELIČKA , Gesine MEISSNER  
Data otwarcia : 14-12-2015
Termin : 14-03-2016
Liczba sygnatariuszy : 68 - 15-03-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie sprzyjania mobilności pracowników w odniesieniu do instruktorów fitness i rekreacji ruchowej poprzez uznanie ich umiejętności i kwalifikacji  
- P8_DCL(2015)0067 - Wygasła  
Antanas GUOGA , Pavel TELIČKA , Santiago FISAS AYXELÀ , Brando BENIFEI , Marc TARABELLA , Sofia SAKORAFA , Lefteris CHRISTOFOROU , Theodoros ZAGORAKIS , Ulla TØRNÆS , Bogdan Brunon WENTA , Angel DZHAMBAZKI , Demetris PAPADAKIS , Seán KELLY  
Data otwarcia : 11-11-2015
Termin : 11-02-2016
Liczba sygnatariuszy : 51 - 12-02-2016

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe