Laura AGEA : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej - Członkini
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Niezrzeszeni
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej - Członkini

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movimento 5 Stelle (Włochy)

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 14-07-2014 / 14-09-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim
 • 14-07-2014 / 19-10-2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną

Zastępstwo 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Petycji
 • 10-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 17-11-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Komisji Parlamentarnej Partnerstwa UE-Armenia, do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Azerbejdżan oraz do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Gruzja
 • 19-02-2016 / 18-01-2017 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Petycji

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

SPRAWOZDANIE w sprawie strategii politycznych na rzecz zagwarantowania dochodu minimalnego jako narzędzia walki z ubóstwem  
- A8-0292/2017 -  
-
EMPL 

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie przygotowania powyborczego przeglądu WRF na lata 2014–2020: uwagi Parlamentu poprzedzające wniosek Komisji  
- LIBE_AD(2016)578563 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie uwolnienia potencjału badawczego i innowacyjnego w niebieskiej gospodarce do tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego  
- EMPL_AD(2015)552096 -  
-
EMPL 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochrony indywidualnej  
- EMPL_AD(2015)544202 -  
-
EMPL 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie Statutu przedsiębiorstw społecznych i przedsiębiorstw gospodarki solidarnej  
- EMPL_AD(2018)615243 -  
-
EMPL 
OPINIA w sprawie modernizacji kształcenia w Unii Europejskiej  
- EMPL_AD(2018)618003 -  
-
EMPL 
OPINIA w sprawie uzasadnionych środków ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym podczas ujawniania poufnych informacji posiadanych przez przedsiębiorstwa i organy publiczne  
- EMPL_AD(2017)601037 -  
-
EMPL 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych 
Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi pisemnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 139 Regulaminu, załącznik III

Inne działania parlamentarne 

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Pytania do EBC oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
Posłowie mogą kierować do EBC pytania wymagające odpowiedzi na piśmie oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Pytania takie przekazuje się najpierw przewodniczącemu właściwej komisji. Artykuł 140 i 141, załącznik III

Odpowiedzi na pytania do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
Odpowiedzi na pytania posłów skierowane do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Art. 140 i 141 Regulaminu, załącznik III

Indywidualne projekty rezolucji  
Każdy poseł może złożyć projekt rezolucji w sprawie objętej zakresem działalności UE. Dopuszczalne projekty są przekazywane komisji przedmiotowo właściwej, która podejmuje decyzję o tym, jaką procedurę należy zastosować. ( art. 143 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie ponownego rozważenia zasadności budowy kolei dużej prędkości na trasie Lyon-Turyn  
- P8_DCL(2016)0111 - Wygasła  
Marco VALLI , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , Eleonora EVI , Curzio MALTESE , Eleonora FORENZA , Barbara SPINELLI , Karima DELLI , Michèle RIVASI , Isabella ADINOLFI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Laura FERRARA , Giulia MOI , Piernicola PEDICINI , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Marco ZULLO  
Data otwarcia : 24-10-2016
Termin : 24-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 43 - 25-01-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie opodatkowania środków higieny dla kobiet, takich jak tampony  
- P8_DCL(2016)0089 - Wygasła  
Karima DELLI , Linnéa ENGSTRÖM , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Molly SCOTT CATO , Josep-Maria TERRICABRAS , Ernest URTASUN , Monika VANA , Ángela VALLINA , Merja KYLLÖNEN , Laura AGEA , Fabio Massimo CASTALDO , Marisa MATIAS , Eleonora EVI , Anneliese DODDS  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 109 - 13-12-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie konieczności opracowania specjalnego planu inwestycyjnego dla podregionów o wysokiej stopie bezrobocia  
- P8_DCL(2016)0079 - Wygasła  
Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sofia RIBEIRO , Marian HARKIN , Siôn SIMON , Georgi PIRINSKI , Ildikó GÁLL-PELCZ , Laura AGEA , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Dan NICA , Stanislav POLČÁK  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 155 - 13-12-2016

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe