Daniela AIUTO : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej - Członkini
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Niezrzeszeni
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej - Członkini

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 30-09-2018 : Movimento 5 Stelle (Włochy)
 • 01-10-2018 / 01-07-2019 : Independent (Włochy)

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Mołdawia
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Zastępstwo 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Białorusią
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Islandia oraz do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • 19-01-2017 / 09-05-2017 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA W kierunku zewnętrznej strategii UE dotyczącej przeciwdziałania wczesnym i przymusowym małżeństwom – następne etapy  
- FEMM_AD(2018)616622 -  
-
FEMM 
OPINIA w sprawie strategii UE dla regionu alpejskiego  
- TRAN_AD(2016)575341 -  
-
TRAN 
OPINIA w sprawie stanu praw podstawowych w Unii Europejskiej (2013-2014)  
- FEMM_AD(2015)551863 -  
-
FEMM 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019  
- TRAN_AD(2018)622233 -  
-
TRAN 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającego dyrektywę Rady 2010/18/UE  
- FEMM_AD(2018)618327 -  
-
FEMM 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 w odniesieniu do propagowania łączności internetowej w społecznościach lokalnych  
- TRAN_AD(2017)595741 -  
-
TRAN 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych 
Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi pisemnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 139 Regulaminu, załącznik III

Inne działania parlamentarne 

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Pytania do EBC oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
Posłowie mogą kierować do EBC pytania wymagające odpowiedzi na piśmie oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Pytania takie przekazuje się najpierw przewodniczącemu właściwej komisji. Artykuł 140 i 141, załącznik III

Odpowiedzi na pytania do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
Odpowiedzi na pytania posłów skierowane do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Art. 140 i 141 Regulaminu, załącznik III

Indywidualne projekty rezolucji  
Każdy poseł może złożyć projekt rezolucji w sprawie objętej zakresem działalności UE. Dopuszczalne projekty są przekazywane komisji przedmiotowo właściwej, która podejmuje decyzję o tym, jaką procedurę należy zastosować. ( art. 143 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie ponownego rozważenia zasadności budowy kolei dużej prędkości na trasie Lyon-Turyn  
- P8_DCL(2016)0111 - Wygasła  
Marco VALLI , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , Eleonora EVI , Curzio MALTESE , Eleonora FORENZA , Barbara SPINELLI , Karima DELLI , Michèle RIVASI , Isabella ADINOLFI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Laura FERRARA , Giulia MOI , Piernicola PEDICINI , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Marco ZULLO  
Data otwarcia : 24-10-2016
Termin : 24-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 43 - 25-01-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie środków mających na celu wsparcie opiekunów rodzinnych  
- P8_DCL(2016)0002 - Wygasła  
Gianluca BUONANNO , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Lorenzo FONTANA , Daniela AIUTO , Salvatore CICU , Mireille D'ORNANO , Mylène TROSZCZYNSKI , Bruno GOLLNISCH  
Data otwarcia : 18-01-2016
Termin : 18-04-2016
Liczba sygnatariuszy : 28 - 19-04-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie raka i profilaktyki pierwotnej  
- P8_DCL(2015)0054 - Wygasła  
Piernicola PEDICINI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Eleonora EVI , Laura FERRARA , Dario TAMBURRANO , Marco VALLI , Marco ZULLO , Rolandas PAKSAS , Nedzhmi ALI , Zigmantas BALČYTIS , Hugues BAYET , Brando BENIFEI , Mara BIZZOTTO , José BLANCO LÓPEZ , Biljana BORZAN , Lynn BOYLAN , Nicola CAPUTO , Nessa CHILDERS , Alberto CIRIO , Therese COMODINI CACHIA , Ian DUNCAN , Ismail ERTUG , Lampros FOUNTOULIS , Enrico GASBARRA , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Antanas GUOGA , Hans-Olaf HENKEL , Stelios KOULOGLOU , Valentinas MAZURONIS , Victor NEGRESCU , Momchil NEKOV , Demetris PAPADAKIS , Pavel POC , Laurenţiu REBEGA , Matteo SALVINI , Christel SCHALDEMOSE , Ivan ŠTEFANEC , Tibor SZANYI , Ivo VAJGL , Tomáš ZDECHOVSKÝ  
Data otwarcia : 05-10-2015
Termin : 05-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 146 - 06-01-2016

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe