Lucy ANDERSON : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członkini

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Labour Party (Wielka Brytania)

Wiceprzewodnicząca 

 • 22-02-2019 / 01-07-2019 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 12-02-2019 / 21-02-2019 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Zastępstwo 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Komisja śledcza ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym
 • 19-01-2017 / 11-02-2019 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie sprawozdania dotyczącego stosowania dyrektywy o usługach pocztowych  
- IMCO_AD(2016)576837 -  
-
IMCO 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym  
- IMCO_AD(2019)632028 -  
-
IMCO 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/33/UE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego  
- TRAN_AD(2018)618318 -  
-
TRAN 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (wersja przekształcona)  
- IMCO_AD(2018)619085 -  
-
IMCO 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Europejski filar praw socjalnych (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues) EN  
 

. ‒ Across Europe, millions of people are facing the terrible impact of poverty pay, increased job insecurity and cuts to essential public services. This impact has been especially negative overall for black workers, migrants and women. In some countries, such as the UK, the unemployed and disabled have suffered particular hardship and restrictions of benefits. Average unsecured debt in the UK has hit a recent high of well over a quarter of household income. The European Union must act now decisively to address this situation or risk alienating still more of our population.
This European Parliament resolution sets out in detail some of the measures that are necessary to create a fairer labour market and state support systems through a European pillar of social rights. These must include legislation, governance mechanisms and financial instruments. And an absolute priority should be effective regulation to promote quality work and prevent bogus self-employment through online platforms and otherwise, together with large-scale investment in housing, health, transport and childcare for the long-term good of all and not carried out for private profit.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie wypracowania ogólnounijnej praktyki w zakresie rozsądnych cen żywności i napojów na lotniskach  
- P8_DCL(2016)0094 - Wygasła  
Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Stelios KOULOGLOU , Jozo RADOŠ , Fabio DE MASI , José BLANCO LÓPEZ , Lucy ANDERSON , Izaskun BILBAO BARANDICA , Merja KYLLÖNEN , Patricija ŠULIN , Marlene MIZZI  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 45 - 13-12-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie nadania priorytetowego charakteru europejskiej strategii dotyczącej alkoholu  
- P8_DCL(2016)0088 - Wygasła  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Nicola CAPUTO , Roberta METSOLA , Lucy ANDERSON , Merja KYLLÖNEN , Ivan JAKOVČIĆ , Milan ZVER , Dubravka ŠUICA , Tomáš ZDECHOVSKÝ  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 50 - 13-12-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie wsparcia dla promowania toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w UE  
- P8_DCL(2016)0044 - Wygasła  
Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI  
Data otwarcia : 27-04-2016
Termin : 27-07-2016
Liczba sygnatariuszy : 124 - 28-07-2016

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe