Marina ALBIOL GUZMÁN : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Członkini
 • 15-12-2015 / 01-07-2019 : Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Członkini prezydium

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Izquierda Unida (Hiszpania)

Wiceprzewodnicząca 

 • 07-07-2014 / 15-07-2014 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 16-10-2014 / 14-02-2017 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 01-07-2014 / 15-07-2014 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Petycji
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Petycji
 • 15-02-2017 / 01-07-2019 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Zastępstwo 

 • 01-07-2014 / 15-07-2014 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Rozwoju
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Komisja śledcza do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Rozwoju
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie praw człowieka i migracji w państwach trzecich  
- DEVE_AD(2016)576986 -  
-
DEVE 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III)  
- LIBE_AD(2019)625581 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Azylu i Migracji  
- DEVE_AD(2018)628531 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018  
- LIBE_AD(2017)606219 -  
-
LIBE 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Interpelacje dotyczące kwestii drugorzędnych 
Interpelacje dotyczące kwestii drugorzędnych wymagające odpowiedzi pisemnej, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 130a Regulaminu, załącznik III

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych 
Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi pisemnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 139 Regulaminu, załącznik III

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) ES  
 

He votado en contra de este informe porque está muy lejos de lo que el propio informe del grupo de expertos aconsejó: un enfoque global sobre las finanzas sostenibles que hacía referencia a la necesidad de criterios medioambientales, sociales y de gobernanza. No habrá finanzas sostenibles sin compromiso con la justicia social y sin control democrático de las inversiones. La lucha contra la exclusión y la mejora de la calidad democrática en todos los ámbitos son una exigencia en la batalla del siglo: hacer que nuestro planeta siga siendo sostenible. El informe carece de ambición y de medidas a la altura del desafío que abordamos por eso he votado en contra.

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2020 – sekcja I – Parlament Europejski (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka) ES  
 

He votado en contra de este informe porque sigue la lógica de recortes y austeridad característica de las instituciones europeas. En este caso, se propone una reducción del presupuesto del Parlamento Europeo para el año 2020, pero a mi juicio, los recortes no se producen en las partidas que serían necesarias, como, por ejemplo, el salario y los complementos de los diputados. Por contra, se propone precarizar los trabajadores del servicio de traducción e interpretación, o se niegan sueldos dignos para los becarios. Por ello he votado contra.

Sytuacja nadzwyczajna w Wenezueli (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019) ES  
 

He votado en contra de esta propuesta de Resolución común ya que respalda la vía golpista, de intervención e injerencia externa en Venezuela.
Desde mi grupo, tal y como planteamos en nuestra Resolución, apostamos por el diálogo, desde el respeto a los poderes democráticamente electos en Venezuela y a la Constitución venezolana, como única vía efectiva para afrontar la difícil situación que vive el pueblo venezolano, situación que es consecuencia de años de injerencia externa de los EE. UU. y sus países aliados, sanciones y guerra económica.
Considero lamentable que este Parlamento vuelva, una vez más, a ponerse del lado de los golpistas, de respaldar con este tipo de resoluciones la estrategia injerencista de los EE. UU. dando la espalda al Derecho internacional, a la soberanía del pueblo venezolano y al diálogo.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Pytania do EBC oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
Posłowie mogą kierować do EBC pytania wymagające odpowiedzi na piśmie oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Pytania takie przekazuje się najpierw przewodniczącemu właściwej komisji. Artykuł 140 i 141, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie gospodarki społecznej i solidarnej  
- P8_DCL(2016)0124 - Wygasła  
Lynn BOYLAN , Nessa CHILDERS , Marian HARKIN , Liadh NÍ RIADA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Matt CARTHY , Stelios KOULOGLOU , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Martina ANDERSON , Marina ALBIOL GUZMÁN , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Miguel URBÁN CRESPO  
Data otwarcia : 30-11-2016
Termin : 01-03-2017
Liczba sygnatariuszy : 35 - 02-03-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie Leonarda Peltiera  
- P8_DCL(2016)0113 - Wygasła  
Lynn BOYLAN , Brian HAYES , Michèle RIVASI , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Marina ALBIOL GUZMÁN , Josu JUARISTI ABAUNZ , Neoklis SYLIKIOTIS , Nessa CHILDERS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Takis HADJIGEORGIOU , Matt CARTHY , Liadh NÍ RIADA , Martina ANDERSON  
Data otwarcia : 24-10-2016
Termin : 24-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 29 - 25-01-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie godności u schyłku życia  
- P8_DCL(2015)0055 - Wygasła  
Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO , Gilles PARGNEAUX , Virginie ROZIÈRE , Marina ALBIOL GUZMÁN , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Frédérique RIES , Ernest URTASUN , Maria ARENA , Enrique CALVET CHAMBON , Julie WARD , Elena VALENCIANO , Sophia in 't VELD , José BLANCO LÓPEZ , Marie-Christine VERGIAT  
Data otwarcia : 05-10-2015
Termin : 05-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 95 - 06-01-2016

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe