Roberta ANGELILLI : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini
 • 21-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini prezydium

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 15-12-2013 : Il Popolo della Libertà (Włochy)
 • 16-12-2013 / 30-06-2014 : Nuovo Centrodestra (Włochy)

Wiceprzewodnicząca 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Parlament Europejski
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Parlament Europejski

Deputowani 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Prezydium
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Prezydium
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego
 • 18-03-2010 / 30-06-2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA zawierającej zalecenia dla Komisji w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet  
- LIBE_AD(2014)524504 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie zwalczania bezrobocia osób młodych: możliwe rozwiązania  
- FEMM_AD(2013)508138 -  
-
FEMM 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINION on protecting children in the digital world EN  
- LIBE_AD(2012)491241 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady wprowadzającego w życie wzmocnioną współpracę w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodów i separacji prawnej  
- LIBE_AD(2010)452553 -  
-
LIBE 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie wolności dla ciemiężonych mniejszości i narodów  
- P7_DCL(2014)0004 - Wygasła  
Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI  
Data otwarcia : 13-01-2014
Termin : 13-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 38 - 14-04-2014
Oświadczenie pisemne w sprawie usprawnienia wczesnego rozpoznawania chorób układu krążenia u kobiet  
- P7_DCL(2014)0003 - Wygasła  
Danuta JAZŁOWIECKA , Roberta ANGELILLI , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Ria OOMEN-RUIJTEN , Jean LAMBERT , Edit BAUER , Kinga GÖNCZ , Elena BĂSESCU , Christa KLASS , Licia RONZULLI , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Data otwarcia : 13-01-2014
Termin : 13-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 151 - 14-04-2014
Oświadczenie pisemne w sprawie przeciwdziałania zaburzeniom odżywiania  
- P7_DCL(2013)0026 - Wygasła  
Roberta ANGELILLI , Mikael GUSTAFSSON , Antonyia PARVANOVA , Barbara MATERA , Erminia MAZZONI , Niccolò RINALDI , Patrizia TOIA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Cristiana MUSCARDINI , Silvia COSTA , Jean LAMBERT  
Data otwarcia : 09-12-2013
Termin : 09-03-2014
Liczba sygnatariuszy : 68 - 10-03-2014

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe