Irena JOVEVA : Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Wysłuchania w toku prowadzone na mocy art. 7 ust. 1 TUE w sprawie Polski i Węgier (B9-0032/2020) SL  
 

Glasovala sem za Resolucijo, saj zaskrbljeno ugotovljam, da zaslišanja Sveta glede na uporabo člena 7(1) v zvezi s Poljsko in Madžarsko ne potekajo redno in strukturirano ter niso odprtega značaja. Strinjam se s pozivi, da naj hrvaško predsedovanje in druga prihodnja predsedovanja zaslišanja organizirajo redno. Svet bi moral po zaslišanjih zadevnim državam članicam predložiti konkretna priporočila in spodbujati spoštovanje primarnosti prava EU. Podpiram resolucijo, ki izraža obžalovanje, da državi članici nista dosegli pomembnega napredka pri odpravljanju resnih kršitev vrednot iz člena 2 PEU. Položaj na Poljskem in Madžarskem se je od sprožitve člena 7(1) celo poslabšal. Resolucija zato poziva Svet, naj bodo obravnavane tudi morebitne nove kršitve. Celovito naj ocenijo tudi tveganja kršitev na področju neodvisnosti sodstva, svobode izražanja, svobode medijev in pravice do enake obravnave.

Konferencja Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP15) – Kunming (2020) (B9-0035/2020) SL  
 

Glasovala sem za Resolucijo, saj celovito oriše problematiko biotske raznovrstnosti ter podaja natančen načrt in cilje soočanja s to problematiko. Upad biotske raznovrstnosti se mora namreč zaustaviti z nujnimi in učinkovitimi ukrepi, da se zagotovi odpornost ekosistemov in omogoči ohranjanje raznovrstnosti življenja na planetu. Po mnogih napovedih bo problem biotske raznovrstnosti prizadelo številne svetovne skupnosti. Resolucija pravilno navaja, da je treba degradacijo biotske raznovrstnosti obravnavati ne le okoljsko, temveč tudi razvojno, gospodarsko, socialno in moralno. Gre za ekološko krizo in treba si je prizadevati za korenite spremembe, saj ni narava še nikoli propadala tako hitro, kot propada danes. To bo vplivalo na življenje vseh prihodnih generacij. Biotska raznovrstnost je nenadomestljiva za proizvodnjo hrane, goriva in zdravil, prav tako pa je - poleg zdrave narave - pomembna za dolgoročni gospodarski razvoj. Resolucija poziva Komisijo in države članice, naj podprejo raziskave in programe za celovite rešitve za bolj trajnostno rabo zemljišč in večjo biotsko raznovrstnost.

Instytucje i organy unii gospodarczej i walutowej: zapobieganie konfliktom interesów związanym z zatrudnianiem byłych urzędników instytucji publicznych (B9-0047/2020) SL  
 

Glasovala sem za Resolucijo, saj opozarja na nekatere težave glede nasprotja interesov po koncu zaposlitve na javni funkciji in na pomen učinkovite evropske uprave, ki je ključna za EU kot celoto. Poleg tega resolucija poudarja, da nekateri nerazrešeni primeri nasprotja interesov ogrožajo pravico do dobrega upravljanja in ogrožajo raven enakih konkurenčnih pogojev. Resolucija poudarja potrebo po enotnem pravnem okvirju in poziva Evropsko računsko sodišče, da opravi celovito analizo v zvezi z upravljanjem potencialnih primerov nasprotja interesov. Komisija mora opredeliti posebna tvegana področja ter preučiti morebitne spremembe pri zaposlitvi in po zaposlitvi za višje uradnike.

Protokół do Umowy między UE a Islandią i Norwegią dotyczącej kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Islandii lub Norwegii dotyczący dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) SL  
 

Glasovala sem za sklenitev Protokola med Evropsko unijo, Islandijo in Kraljevino Norveško k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o kriterijih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici, na Islandiji ali na Norveškem v zvezi z odstopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona. Sporazum, ki zajema uporabo delov sistema Eurodac, ima EU z omenjenima državama že od leta 2001 dalje. Leta 2013 je bil omenjeni sistem z uredbo prenovljen, tako da zajema tudi dostop organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, ki pa v podpisani sporazum še niso bile vključene. Razširitve določb bodo tako islandskim in norveškim organom omogočile zahtevo primerjave podatkov o prstnih odtisih s podatki, ki so jih vnesle druge sodelujoče države in so shranjeni v prenovljeni podatkovni zbirki Eurodac, ko poskušajo ugotoviti istovetnost osebe, osumljene hudega kaznivega dejanja ali terorizma, oziroma istovetnost žrtve, ali pa pridobiti nadaljnje informacije o njej. S tem bodo tudi vsem drugim državam, vključenim v sistem Eurodac, omogočili dostop do podatkov, zbranih na Islandiji in na Norveškem.

Umowa UE–Chiny w sprawie niektórych aspektów przewozów lotniczych (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba) SL  
 

Glasovala sem za sklep Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, sporazuma med Evropsko unijo in vlado Ljudske republike Kitajske o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza. Glavni namen sporazuma je omogočiti vsem letalskim prevoznikom EU nediskriminatoren dostop do zračnih povezav med EU in tretjimi državami ter uskladitev dvostranskega sporazuma o storitvah zračnega prevoza med državami članicami in tretjimi državami. Večinoma mednarodne odnose na področju letalstva urejajo dvostranski sporazumi med državami članicami in tretjimi državami. Pogosto pa klavzule v dvostranskih sporazumih kršijo zakonodajo Evropske unije. Z namenom ravnanja v skladu s sodbo sodišča EU ter z mehanizmi in smernicami v prilogi k horizontalnemu pooblastilu je Evropska komisija dosegla sporazum z Ljudsko republiko Kitajsko, s katerim nadomeščajo nekatere določbe iz obstoječih sporazumov o storitvah zračnega prevoza med državami članicami in Kitajsko. Pogajanja so tekla na temeljito horizontalnem pooblastilu Sveta in so bila zaključena 20. maja 2019. Sporazum je neposredna posledica sodne prakse Sodišča EU, ki pa ga mora potrditi še Evropski parlament.

Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw (A9-0055/2019 - Inese Vaidere) SL  
 

Glasovala sem za spremembo Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede posebne ureditve za mala podjetja. Sprejeta direktiva opredeljuje različne koncepte, ki omogočajo uporabo določb posebne sheme. Opredelitev »mala podjetja« zajema vsa podjetja, katerih letni promet Unije na enotnem trgu ni višji od dveh milijonov evrov. Prav tako določa, da lahko države članice, ki bodo uveljavljale izjeme za MSP, same določijo prag na ravni, ki ustreza njihovem pravnem in gospodarskem okviru. Majhna podjetja, ki bodo oproščena v državi članici, kjer nimajo sedeža, morajo izpolnjevati dva pogoja: letni promet podjetja v tej državi mora biti pod veljavnim pragom oprostitve, njegov skupni letni promet na enotnem trgu pa ne sme biti višji od 100.000 evrov. Direktiva opredeljuje tudi niz poenostavljenih obveznosti za DDV za mala podjetja, ki plačila niso oproščena. Gre za poenostavljeno registracijo, vodenje evidenc in daljša davčna obdobja, ki bodo povzročala redkejše vlaganje obračunov DDV. Cilj vzpostavitve novih pravil DDV je zmanjšanje administrativnih bremen in stroškov za majhna podjetja ter sočasna pomoč oblikovanja fiskalnega okolja, ki bo malim podjetjem omogočalo rast in bolj učinkovito čezmejno trgovanje.

Wdrażanie i monitorowanie przepisów o prawach obywateli w umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa (B9-0031/2020) SL  
 

Glasovala sem za Resolucijo Evropskega parlamenta o izvajanju in spremljanju določb o državljanskih pravicah v sporazumu o izstopu Združenega kraljestva. Resolucija podrobneje opredeljuje urejanje pravic državljanov EU-27, ki v času izstopa prebivajo na ozemlju Združenega kraljestva, in državljanov Združenega kraljestva, ki prebivajo v kateri od držav članic EU-27. Ohranjajo se vse pravice socialne varnosti v skladu z zakonodajo EU, vključno s prejemki, ki se lahko izvozijo. Prav tako se zagotavljajo državljanske pravice za vse življenje ter nemoteno, pregledno in racionalno potekanje upravnih postopkov za izvajanje drugega dela sporazuma o izstopu. Resolucija prav tako opozarja na najnovejše in nasprotujoče si napovedi v zvezi z državljani EU-27, ki bodo zamudili rok, 30. januar 2021, za prijavo v shemo za pridobitev statusa za državljane EU, saj te napovedi med prizadetimi državljani po nepotrebnem povzročajo negotovost in strah. Resolucija poziva države članice Združenega kraljestva in EU-27, naj si prizadevajo za obveščanje državljanov o posledicah izstopa ZK iz EU ter naj uvedejo ali okrepijo ciljno usmerjene informacijske kampanje, s katerimi bodo vse državljane, ki jih zajema sporazum o izstopu, obveščale o njihovih pravicah in morebitnih spremembah njihovega statusa.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego dotyczące konferencji w sprawie przyszłości Europy (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020) SL  
 

Glasovala sem za resolucijo o stališču Evropskega parlamenta o konferenci o prihodnosti Evrope, saj se z besedilom strinjam. V zadnjih letih je bilo nekaj več kot očitno hudo narobe. Nujno se moramo lotiti institucionalnih sprememb Unije, konferenca v predlagani obliki pa bi lahko ponudila smer sprememb in hkrati imela demokratično legitimnost. Ljudje so upravičeno razočarani in prevzeti moramo odgovornost, da spremenimo način delovanja Unije. Konferenca je priložnost, da ugotovimo, kaj EU počne dobro, in katere nove ukrepe potrebuje za še boljše delovanje, povečanje zmogljivosti za ukrepanje in večjo demokratičnost. Resolucija poudarja, da bi moral biti proces konference odprt in pregleden in bi moral potekati v skladu z vključujočim, participativnim in uravnoteženim pristopom do državljanov in zainteresiranih strani. Resolucija tudi zatrjuje, da se na podlagi konference pripravi konkretna priporočila, ki jih bodo morale institucije obravnavati in preoblikovati v ukrepe, da bi izpolnili pričakovanja državljanov in deležnikov po dve leti trajajočem postopku in razpravah.

WPR: Dyscyplina finansowa począwszy od roku budżetowego 2021 oraz elastyczność między filarami w odniesieniu do roku kalendarzowego 2020 (A9-0042/2019 - Norbert Lins) SL  
 

Glasovala sem za Uredbo Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1306/2013 glede finančne discipline od proračunskega leta 2021 naprej in Uredbe (EU) št. 1307/2013 glede prožnosti med stebroma za koledarsko leto 2020. Gre za predlog, ki bo omogočal prehod med sedanjim in prihodnim obdobjem finančnega okvira trenutne Skupne kmetijske politike. Prilagaja horizontalni sistem finančne discipline tako, da se bo lahko fiksne zneske, ki jih je mogoče prenesti med stebri, uporabljal tudi v letu 2021 v kolikor bo to potrebno. Prav tako določa seznam fiksnih zneskov, ki se lahko z razvoja podeželja prenesejo na neposredna plačila, kar bo državam članicam omogočalo nadaljnjo uporabo prilagodljivosti med stebri do roka, ko bodo morale sporočiti ali in v kolikšnem znesku želijo sredstva prenesti, tudi če sredstva večletnega finančnega okvira 2021-2027 morda še ne bodo znana. Komisija se je strinjala tudi, da države članice pregledajo svoje odločitve o prostovoljni vezani podpori, ki so jo sporočile avgusta 2019. To bo državam članicam v pomoč, saj pomeni možnost prerazporeditve finančnih sredstev med okrepi, vseeno pa bodo morali ostati znotraj zgornje državne meje.

Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Gambią oraz protokół wykonawczy do tej umowy (A9-0026/2019 - Carmen Avram) SL  
 

Glasovala sem za osnutek sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo ter Protokola o izvajanju navedenega sporazuma o partnerstvu. Gre za vzpostavitev standardnega dvostranskega sporazuma med EU in tretjih držav za omogočanje ribolova plovilom EU v njihovih vodah v zameno za finančni prispevek. V preteklosti je EU že imela podpisan takšen sporazum z Gambijo, ki pa je bil v mirovanju. Leta 2014 je bila v Gambiji reformirana skupna ribiška politika, ki je uvedla klavzulo o ekskluzivnosti, zaradi česar je Komisija predlagala obnovitev sporazuma. Sprejetje obnovljenega sporazuma vključuje: tajanje šestih let (tiho obnovljivo), dodeljevanje ribolovne možnosti plovilom EU v Gambijskih vodah 28 mornarskim plavaricam in 10 plovilom Španije in Francije za ribolov tunov (do največ 3 300ton letno), EU letno prispeva Gambiji 550 000 evrov, hkrati pa omogoča sodelovanje pri ukrepih sanitarnega ravnanja in upravljanja kakovosti za razvoj izvoznih zmogljivosti, nadzora ribištva in boja proti nezakonitemu ribolovu. Sporazum je izjemnega pomena za ohranjanje morskih izdelkov na tržišču, še posebej za države članice brez dostopa do morja.

Kontakt