Liam AYLWARD : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek

Partie krajowe 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fianna Fáil Party (Irlandia)

Deputowani 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Mercosuru
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zastępstwo 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Kultury i Edukacji
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Kultury i Edukacji

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 w odniesieniu do elektronicznej identyfikacji bydła i skreślającego przepisy dotyczące dobrowolnego etykietowania wołowiny  
- AGRI_AD(2012)483716 -  
-
AGRI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 64/432/EWG w odniesieniu do komputerowych baz danych stanowiących część sieci nadzoru w państwach członkowskich  
- AGRI_AD(2012)483737 -  
-
AGRI 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie elektronicznej identyfikacji owiec  
- P7_DCL(2011)0051 - Wygasła  
Ashley FOX , Liam AYLWARD , Paolo DE CASTRO , Albert DESS  
Data otwarcia : 30-11-2011
Termin : 15-03-2012
Liczba sygnatariuszy : 160 - 15-03-2012

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe