Marian HARKIN : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członkini

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Independent (Irlandia)

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Zastępstwo 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Petycji
 • 14-07-2014 / 01-09-2015 : Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Petycji

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2017  
- EMPL_AD(2019)629756 -  
-
EMPL 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) za rok budżetowy 2017  
- EMPL_AD(2019)629762 -  
-
EMPL 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) za rok budżetowy 2017  
- EMPL_AD(2019)629763 -  
-
EMPL 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w ramach instytucjonalnych UE  
- EMPL_AD(2018)623700 -  
-
EMPL 
OPINIA w sprawie Statutu przedsiębiorstw społecznych i przedsiębiorstw gospodarki solidarnej  
- EMPL_AD(2018)615243 -  
-
EMPL 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2016  
- EMPL_AD(2018)612087 -  
-
EMPL 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Interpelacje dotyczące kwestii drugorzędnych 
Interpelacje dotyczące kwestii drugorzędnych wymagające odpowiedzi pisemnej, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 130a Regulaminu, załącznik III

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych 
Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi pisemnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 139 Regulaminu, załącznik III

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia państw członkowskich (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) EN  
 

. ‒ The EU defines the key proposals on the labour market strategy for the Member States in the Employment Guidelines (EGs). The EGs are decided by the Council only, and therefore need to be reviewed each year. This year, the revised guidelines for the employment policies of the Member States have been amended to align the text with the principles of the European Pillar of Social Rights, with the overall aim to improve Europe’s competitiveness and make it a better place to invest, create jobs and foster social cohesion. Essentially the revised EG’s are the following: Guideline 5 - Boosting the demand for labour, Guideline 6 – Enhancing labour supply, the access to employment, skills and competences, Guideline 7 – Enhancing the functioning of labour markets and the effectiveness of social dialogue and, Guideline 8 – Promoting equal opportunities for all, fostering social inclusion and combatting poverty. I voted in favour of this report, as it is important that the EG is moderated to reflect the goals of the European Pillar of Social Rights.

Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) EN  
 

I voted against this report, as this legislation will have a massively negative impact on Irish road hauliers. Although I am not a member of the TRAN Committee, I have followed this file closely for the last 18 months. The Irish Road Haulage Association has always been advocating a reasonable Mobility Package. However, too many contradicting amendments went through the TRAN Committee filtering process (prior to the vote in Plenary) by a relatively small majority. Some of them encompass huge threats to the internal market. The Irish road haulage sector cannot afford these. I also voted to have these files taken off the agenda because it is possible that the next Parliament will take a more understanding position on posting, cabotage or driving and rest time. Unfortunately, the files remained on the agenda. With the ongoing issues surrounding Brexit, it is still possible that we will end up with a hard Brexit by accident; we now might end up with unaffordable social rules for Irish hauliers because these files passed through this Parliament.

Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) EN  
 

I voted against this report, as this legislation will have a massively negative impact on Irish road hauliers. Although I am not a member of the TRAN Committee, I have followed this file closely for the last 18 months. The Irish Road Haulage Association has always been advocating a reasonable Mobility Package. However, too many contradicting amendments went through the TRAN Committee filtering process (prior to the vote in Plenary) by a relatively small majority. Some of them encompass huge threats to the internal market. The Irish road haulage sector cannot afford these. I also voted to have these files taken off the agenda because it is possible that the next Parliament will have a more understanding position on posting, cabotage or driving and rest time. Unfortunately, the files remained on the agenda. With the ongoing issues surrounding Brexit, it is still possible that we will end up with a hard Brexit by accident; we now might end up with unaffordable social rules for Irish hauliers because these files passed through this Parliament.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Pytania do EBC oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
Posłowie mogą kierować do EBC pytania wymagające odpowiedzi na piśmie oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Pytania takie przekazuje się najpierw przewodniczącemu właściwej komisji. Artykuł 140 i 141, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie gospodarki społecznej i solidarnej  
- P8_DCL(2016)0124 - Wygasła  
Lynn BOYLAN , Nessa CHILDERS , Marian HARKIN , Liadh NÍ RIADA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Matt CARTHY , Stelios KOULOGLOU , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Martina ANDERSON , Marina ALBIOL GUZMÁN , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Miguel URBÁN CRESPO  
Data otwarcia : 30-11-2016
Termin : 01-03-2017
Liczba sygnatariuszy : 35 - 02-03-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie dostępu do zatrudnienia osób cierpiących na zaburzenia neurologiczne oraz przewlekły ból  
- P8_DCL(2016)0112 - Wygasła  
Marian HARKIN , Jeroen LENAERS , Daciana Octavia SÂRBU , Jean LAMBERT , Ivo VAJGL , Dame Glenis WILLMOTT , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , José BLANCO LÓPEZ , Eva KAILI , Jutta STEINRUCK , Elena GENTILE , Heinz K. BECKER , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Sirpa PIETIKÄINEN , Sofia RIBEIRO , Bogdan Brunon WENTA , Cristian-Silviu BUŞOI , Karin KADENBACH , Merja KYLLÖNEN  
Data otwarcia : 24-10-2016
Termin : 24-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 179 - 25-01-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie propagowania spożycia ryb  
- P8_DCL(2016)0095 - Wygasła  
Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Jozo RADOŠ , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Ruža TOMAŠIĆ , Ivana MALETIĆ , Anna ZÁBORSKÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Marian HARKIN , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI , Igor ŠOLTES  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 66 - 13-12-2016

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe