Jim HIGGINS : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 24-02-2010 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek
 • 25-02-2010 / 30-06-2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fine Gael Party (Irlandia)

Kwestor 

 • 15-07-2009 / 16-01-2012 : Parlament Europejski
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Parlament Europejski

Deputowani 

 • 15-07-2009 / 16-01-2012 : Prezydium
 • 15-07-2009 / 16-01-2012 : Kwestorzy
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 16-09-2009 / 12-09-2012 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile
 • 16-09-2009 / 12-09-2012 : Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Prezydium
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Kwestorzy
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 13-09-2012 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki
 • 13-09-2012 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rybołówstwa
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Petycji
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rybołówstwa
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Petycji

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2011  
- PECH_AD(2013)502009 -  
-
PECH 
OPINIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego UE za rok budżetowy 2011, sekcja 3 – Komisja  
- PECH_AD(2013)501992 -  
-
PECH 
OPINIA w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców  
- TRAN_AD(2011)458815 -  
-
TRAN 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Pytania do EBC oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
Posłowie mogą kierować do EBC pytania wymagające odpowiedzi na piśmie oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Pytania takie przekazuje się najpierw przewodniczącemu właściwej komisji. Artykuł 140 i 141, załącznik III

Odpowiedzi na pytania do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
Odpowiedzi na pytania posłów skierowane do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Art. 140 i 141 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie prawa do kultury jako prawa podstawowego obywateli UE  
- P7_DCL(2014)0010 - Wygasła  
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Gianni PITTELLA , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Isabelle DURANT , Jim HIGGINS , Jiří MAŠTÁLKA , Hannu TAKKULA , Sophocles SOPHOCLEOUS , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Martina MICHELS , Milan ZVER , Richard FALBR , Csaba Sándor TABAJDI  
Data otwarcia : 16-01-2014
Termin : 16-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 133 - 17-04-2014
Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia europejskiego tygodnia podnoszenia stanu świadomości na temat zatrzymania akcji serca  
- P7_DCL(2012)0011 - Przyjęta  
Antigoni PAPADOPOULOU , João FERREIRA , Jim HIGGINS , Antonyia PARVANOVA , Raül ROMEVA i RUEDA  
Data otwarcia : 12-03-2012
Termin : 14-06-2012
Przyjęto : 14-06-2012
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P7_TA(2012)0266
Liczba sygnatariuszy : 395 - 14-06-2012
Oświadczenie pisemne w sprawie rozporządzenia ograniczającego zawartość produkowanych przemysłowo kwasów tłuszczowych z izomerami trans w produktach żywnościowych  
- P7_DCL(2010)0030 - Wygasła  
Alyn SMITH , Åsa WESTLUND , Frieda BREPOELS , Jim HIGGINS , Marit PAULSEN  
Data otwarcia : 19-04-2010
Termin : 09-09-2010
Liczba sygnatariuszy : 228 - 09-09-2010

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe