Lena EK : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członkini
  • 20-07-2009 / 28-09-2011 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członkini prezydium

Partie krajowe 

  • 14-07-2009 / 28-09-2011 : Centerpartiet (Szwecja)

Wiceprzewodnicząca 

  • 17-09-2009 / 28-09-2011 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chorwacja

Deputowani 

  • 16-07-2009 / 28-09-2011 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chorwacja

Zastępstwo 

  • 16-07-2009 / 28-09-2011 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • 16-07-2009 / 28-09-2011 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
  • 16-09-2009 / 28-09-2011 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie zielonej księgi Komisji pt. „Ochrona lasów i informacje o lasach w UE: przygotowanie lasów na zmianę klimatu”  
- ITRE_AD(2010)445989 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010, sekcja 3 – Komisja  
- ITRE_AD(2009)427276 -  
-
ITRE 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie analizy możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o ponad 20% oraz oceny ryzyka ucieczki emisji  
- ITRE_AD(2011)458835 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie nowej polityki handlowej dla Europy w ramach strategii EUROPA 2020  
- ITRE_AD(2011)458535 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie sprawozdania za 2010 r. dotyczącego realizacji programów polityki spójności na lata 2007-2013  
- ITRE_AD(2010)450898 -  
-
ITRE 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie wprowadzenia znormalizowanych i zrozumiałych europejskich rachunków za energię  
- P7_DCL(2010)0035 - Wygasła  
Edit HERCZOG , Silvia-Adriana ȚICĂU , Lena EK , Rebecca HARMS , Alejo VIDAL-QUADRAS  
Data otwarcia : 05-05-2010
Termin : 09-09-2010
Liczba sygnatariuszy : 222 - 09-09-2010

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe