Kader ARIF : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 14-07-2009 / 15-05-2012 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

  • 14-07-2009 / 15-05-2012 : Parti socialiste (Francja)

Wiceprzewodniczący 

  • 17-09-2009 / 15-05-2012 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Deputowani 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Handlu Międzynarodowego
  • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
  • 16-09-2009 / 15-05-2012 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
  • 19-01-2012 / 15-05-2012 : Komisja Handlu Międzynarodowego

Zastępstwo 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Spraw Zagranicznych
  • 16-09-2009 / 15-05-2012 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego
  • 19-01-2012 / 15-05-2012 : Komisja Spraw Zagranicznych

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie modernizacji zamówień publicznych  
- INTA_AD(2011)467305 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich w zakresie dotyczącym Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych  
- INTA_AD(2010)445674 -  
-
INTA 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010, sekcja 3 – Komisja  
- INTA_AD(2012)478612 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie stanowiska Parlamentu dotyczącego projektu budżetu na 2012 r. zmienionego przez Radę – wszystkie sekcje  
- INTA_AD(2011)467325 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie zewnętrznego wymiaru polityki społecznej, promowania norm pracy i norm społecznych oraz odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw europejskich  
- INTA_AD(2011)454446 -  
-
INTA 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie uznania zawodów ratownictwa za zawody niebezpieczne i w sprawie wprowadzenia statutu europejskiego  
- P7_DCL(2010)0015 - Wygasła  
Véronique DE KEYSER , Kader ARIF , Alejandro CERCAS , Stephen HUGHES , Stavros LAMBRINIDIS  
Data otwarcia : 24-03-2010
Termin : 08-07-2010
Liczba sygnatariuszy : 160 - 08-07-2010

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe