Britta THOMSEN : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członkini

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Socialdemokratiet (Dania)

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Mercosuru
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan i UE-Uzbekistan oraz do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Komisja Specjalna ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Społecznego
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 04-06-2013 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie zielonej księgi: „Jak zmienić wyzwania w możliwości: wspólne ramy strategiczne dla finansowania unijnego na rzecz badań naukowych i innowacji”  
- FEMM_AD(2011)465037 -  
-
FEMM 
OPINIA w sprawie rozwoju potencjału nowej zrównoważonej gospodarki w zakresie miejsc pracy  
- FEMM_AD(2010)440172 -  
-
FEMM 
OPINIA w sprawie komunikatu Komisji pt. „Walka z rakiem: Partnerstwo europejskie”  
- FEMM_AD(2010)431010 -  
-
FEMM 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wykorzenienia tortur na świecie  
- FEMM_AD(2014)519704 -  
-
FEMM 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych  
- ITRE_AD(2013)508012 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie planu utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu  
- ITRE_AD(2011)469856 -  
-
ITRE 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia w UE dnia upamiętniającego ofiary kolonizacji europejskiej i związanego z nią niewolnictwa  
- P7_DCL(2013)0002 - Wygasła  
Jean-Jacob BICEP , Eva JOLY , João FERREIRA , Bill NEWTON DUNN , Jean-Luc BENNAHMIAS , Britta THOMSEN , Marc TARABELLA , John ATTARD-MONTALTO , Filip KACZMAREK , Gay MITCHELL , Søren Bo SØNDERGAARD , Ivo VAJGL  
Data otwarcia : 15-04-2013
Termin : 15-07-2013
Liczba sygnatariuszy : 116 - 15-07-2013
Oświadczenie pisemne w sprawie Konwencji Rady Europy dotyczącej zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej  
- P7_DCL(2012)0037 - Wygasła  
Britta THOMSEN , Mikael GUSTAFSSON , Barbara MATERA , Antonyia PARVANOVA , Raül ROMEVA i RUEDA  
Data otwarcia : 19-11-2012
Termin : 19-02-2013
Liczba sygnatariuszy : 287 - 07-02-2013
Oświadczenie pisemne w sprawie niedowagi modelek występujących na pokazach mody  
- P7_DCL(2011)0033 - Wygasła  
Britta THOMSEN , Edit BAUER , Eva-Britt SVENSSON , Marc TARABELLA , Marina YANNAKOUDAKIS  
Data otwarcia : 22-06-2011
Termin : 27-10-2011
Liczba sygnatariuszy : 74 - 27-10-2011

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenia o udziale posłów w wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie