Alexander Nuno PICKART ALVARO : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 26-01-2012 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Freie Demokratische Partei (Niemcy)

Wiceprzewodniczący 

 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Parlament Europejski

Wiceprzewodniczący 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Budżetowa

Deputowani 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Specjalna komisja ds. wyzwań politycznych i zasobów budżetowych na rzecz zrównoważonej Unii Europejskiej po 2013 r.
 • 22-11-2010 / 18-01-2012 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Prezydium

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 21-11-2010 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 16-09-2009 / 07-02-2012 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Budżetowa
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie lokalizacji siedzib instytucji Unii Europejskiej  
- BUDG_AD(2013)514622 -  
-
BUDG 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)  
- LIBE_AD(2011)469719 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1104/2008 w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)  
- BUDG_AD(2010)439250 -  
-
BUDG 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mające na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, zmieniającego dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/2012  
- LIBE_AD(2014)523069 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych  
- BUDG_AD(2013)522865 -  
-
BUDG 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego program „Europa dla obywateli” na lata 2014 – 2020  
- BUDG_AD(2012)496587 -  
-
BUDG 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia „Europejskiego Dnia Walki z Prześladowaniem i Przemocą w Szkole”  
- P7_DCL(2012)0028 - Zamknięta z podpisami większości posłów  
Georgios KOUMOUTSAKOS , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Roberta ANGELILLI , Maria BADIA i CUTCHET , Keith TAYLOR  
Data otwarcia : 10-09-2012
Termin : 17-01-2013
Przyjęto : 17-01-2013
Lista sygnatariuszy : P7_PV(2013)02-04(ANN02)
Liczba sygnatariuszy : 385 - 17-01-2013
Oświadczenie pisemne jako upamiętnienie i wyraz uznania dla Václava Havla, byłego prezydenta Czechosłowacji i Republiki Czeskiej oraz obrońcy praw człowieka  
- P7_DCL(2012)0018 - Wygasła  
Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Edit HERCZOG , Zuzana ROITHOVÁ  
Data otwarcia : 17-04-2012
Termin : 17-07-2012
Liczba sygnatariuszy : 141 - 05-07-2012
Oświadczenie pisemne oświadczenie pisemne w sprawie terroryzmu i ekstremizmu w Pakistanie  
- P7_DCL(2011)0016 - Wygasła  
Geoffrey VAN ORDEN , Gabriele ALBERTINI , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Frédérique RIES , Hannu TAKKULA  
Data otwarcia : 04-04-2011
Termin : 07-07-2011
Liczba sygnatariuszy : 68 - 07-07-2011

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe