Laima Liucija ANDRIKIENĖ : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 30-05-2016 / 01-07-2019 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini

Partie krajowe 

 • 30-05-2016 / 01-07-2019 : Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (Litwa)

Wiceprzewodnicząca 

 • 08-07-2016 / 01-07-2019 : Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan, UE-Uzbekistan i UE-Tadżykistan oraz do spraw Stosunków z Turkmenistanem i Mongolią

Deputowani 

 • 07-06-2016 / 18-01-2017 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 07-06-2016 / 18-01-2017 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 08-06-2016 / 07-07-2016 : Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan, UE-Uzbekistan i UE-Tadżykistan oraz do spraw Stosunków z Turkmenistanem i Mongolią
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Komisja Specjalna ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu

Zastępstwo 

 • 07-06-2016 / 18-01-2017 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 07-06-2016 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 13-02-2017 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej
 • 13-02-2017 / 01-07-2019 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Główne działania parlamentarne 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijne ramy przesiedleń i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014  
- AFET_AD(2017)601073 -  
-
AFET 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej  
- INTA_AD(2019)629557 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie zwiększenia konkurencyjności rynku wewnętrznego dzięki pogłębieniu unii celnej UE i zarządzaniu nią  
- INTA_AD(2019)629518 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III)  
- INTA_AD(2018)628720 -  
-
INTA 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych 
Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi pisemnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 139 Regulaminu, załącznik III

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) EN  
 

I voted in favour of the resolution on the European Border and Coast Guard. Two years ago, Frontex was expanded to become the European Border and Coast Guard (EBCG) Agency that it is today. The Agency’s new mandate and increased resources are a clear and strong response to the challenges faced at the EU’s external borders as a result of the migration crisis, but also relate to the difficulty in encouraging greater solidarity among Member States.
The EBCG proposal addresses the need to ensure proper control of the Schengen external borders as a precondition to managing migration effectively, to ensure a high level of security within the system while safeguarding free movement of persons within the Union. The necessary operational support has to be provided to ensure that EU solidarity is effectively delivered whenever it is needed.
I support the rapporteur that this will enhance solidarity between the Member States, reinforce integration regarding border management and contribute to preventing crisis situations at the external borders. The proposal responds to the weaknesses identified due to insufficient contributions of border guards and technical equipment by Member States and hence the lack of flexibility in redeployment by the Agency.

Nadzór rynku i zgodność z prawodawstwem dotyczącym produktów (A8-0277/2018 - Nicola Danti) EN  
 

. ‒ I voted in favour of the resolution on market surveillance and compliance of products. Free movement of goods is the most developed of all the four fundamental freedoms. This pillar rests on consumers’ trust: European consumers must be able to trust that the products they buy are safe and compliant, irrespective of who the manufacturer is, in which Member State they may buy it, and by which means (traditional or online sale).
Growing imports to the EU, the increasing complexity of the value chains, the increased number of products circulating within the single market, and the increase in e-commerce activities, as well as the new technologies pose new challenges for Member States’ market surveillance authorities and for the EU institutions. There is a clear evidence that only proper, effective and coordinated market surveillance in the EU could respond to these challenges and ensure that only safe and compliant products are reaching the final consumers.

Propagowanie uczciwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) EN  
 

. ‒ I voted in favour of the resolution on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services. I support the rapporteur that there is an apparent need for a uniform and targeted set of mandatory rules to ensure a viable business environment in the future. In today’s online platform environment several critical imbalances exist between platforms on the one hand and business users on the other hand. These imbalances are ultimately to the detriment of the consumer as they can lead to reduced competition, which in turn leads to a narrower variety of goods and services as well as higher consumer prices.
The Commission’s proposal does in many ways adequately address the lack of transparency concerning many online platforms, but it does too little to address the issues of the lack of fairness in the same online platform environment. Therefore, it is crucial that the current deficit of fairness is addressed in greater detail than in the Commission’s proposal and that more measures are taken to better address the issue.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe